Věra Várady, 2018 – rok Venuše – rok lásky

Zdroj: Cestyksobe

Reklamy

Neptun v Rybách a jeho vplyv na generácie…

Výsledok obrázkov pre: neptun Mailom mi chodia články od PhDr.Katherine Koting a s týmto by som sa chcela s vami podeliť. Nejde ani tak o politické dianie, ktoré sa odohráva, ale o vplyv planéty Nepún, ktorá svojim pôsobením v znamení Rýb na nás všetkých pôsobí a dlhý čas ešte bude pôsobiť. Pozorujem u seba vplyv Venuše a vidím, že jej vyžarovania dosť silno vplývajú na moju osobnosť a prejavy a tak je to aj s inými planétami. Takže, ak sa pozastavujeme nad tým, prečo sa občas správame inak, je to vplyvom astrologických aspektov, ktoré nás tiež učia a vedú…no je na nás , ktorý ich vplyv pre seba a ako využijeme. Continue reading “Neptun v Rybách a jeho vplyv na generácie…”

EMIL PÁLEŠ O ASTROLÓGII

Nasledujúce mýšlienky sú vybraté z časopisu Sophia

downloadSOPHIA č. 5, článok  Svetlo na astrólogiu 1

Mnohí prezentujú astrológiu tak, že vzniká nesprávna predstava, akoby hviezdy boli čosi cudzie, čo na ľudskú dušu pôsobí (predurčuje ju) zvonka a násilne. To prirodzene musí vzbudzovať odpor všetkých zdravo cítiacich ľudí s rozvinutým zmyslom pre slobodu a spravodlivosť.

„Strašidlo predurčenosti” a „strašidlo náhody”

Pre nás sú nadovšetko dôležité tieto tri otázky: Čo je osud? Aký je zmysel života? A v čom spočíva sloboda človeka, kedy je vlastne človek slobodný? Oba uvedené extrémne názory – predurčenosť aj náhodilosť – zrejme uvrhujú ľudského ducha do neslobody. Lebo aj vtedy, keď všetko je dané, aj vtedy, keď nič nie je isté, stráca ľudské úsilie po Dobre zmysel. Aj uprostred chaosu, v ktorom neplatia žiadne pravidlá – aj uprostred už hotového vesmíru, je človek bezmocný, zbytočný.

Je zrejmé, že na svete existuje viac ako len dvanásť druhov ľudí a ľudských osudov. Hovoriť niečo len na základe znamenia, je ako keby ste chceli predpovedať, či niekoho príjmu alebo nepríjmu do zamestnania len podľa toho, či vie po anglicky. Znalosť jazyka je dôležitý faktor. Okrem toho sú tu však stovky ďalších faktorov, ktoré spolurozhodujú o tom, či to-ktoré zamestnanie získa alebo nie.

Kým sa pojmy osud a sloboda budú vysvetľovať tak hmlisto ako doteraz, kým ľudia pri vyslovení týchto dvoch slov nebudú chcieť mať na mysli žiadnu konkrétnu predstavu, zostanú tieto pojmy stále bez úžitku. Uvedomme si, prosím, že toto nie sú filozofické, ale praktické otázky. Za to, že sa ľudia odmietajú týmito otázkami zaoberať ako nedôležitými, platia vlastnými životmi – nie abstraktnými, filozofickými, ale úplne konkrétnymi životmi! Nie je pravda, že obyčajný človek nezastáva žiaden filozofický názor. Každý jeden z ľudí zastáva na všetky filozofické otázky – vrátane otázky o zmysle života, slobode a predurčení – názor svojím vlastným životom – a za tento svoj postoj nie bude, ale je súdený! Ľudia zastávajú polovedomé avšak úplne konkrétne postoje k tomu, kde sú hranice ich slobody; čo nemôžu a čo môžu ovplyvniť a ako. Podľa svojho postoja potom konajú – a podľa toho konania je potom aj výsledok. Keď si napríklad v stredoveku mysleli, že morová nákaza je nejaký nezmeniteľný trest Boží, ktorý nemožno ovplyvniť a nerobili ani základné hygienické opatrenia, jasne tým demonštrovali svoj nerozumný, nevedomý postoj. A keď si v 20. storočí ľudia myslia, že prírodné katastrofy, „únava materiálu”, neúrodnosť pôdy alebo vznik nových vírusov sú čírymi zhodami mechanických okolností nezávislých od ľudského vedomia, je to nevedomosť rovnako strašná.

Zdetinšťujúci, odmietavý postoj k astrológii sa – okrem veľkej neznalosti problematiky – zakladá na dvoch veľmi urýchlených, letmých postojoch: po prvé, že súčasná fyzika už odhalila posledné tajomstvo vesmíru, čiže na vševedúcnosti vedca: inak by si žiaden z nich nemohol dovoliť povedať, že astrológia odporuje všetkým prírodným zákonom – keď ich všetky nepozná. A po druhé, že v minulosti žili na Zemi len samí poverčiví primitívi, akým možno bez váhania pripísať aj to najdetinskejšie počínanie a všetky druhy nezmyslov.

Čo vyžarujú planéty?
Pôsobenie planét nie je hrubohmotné, ale jemnohmotné! Tak, ako človek nemá len fyzické, ale zároveň aj viaceré jemnohmotné telá, aj planéty nie sú len fyzickými, ale zároveň aj éterickými a astrálnymi telesami. Sú to jemnohmotné telesá planét, ktoré pôsobia na jemnohmotné telo človeka; pôsobenie hrubohmotných nebeských telies na hrubohmotné telo človeka je zanedbateľné. Sú to duševné sily, ktoré pôsobia na dušu človeka. Osud predsa nepôsobí tak, že by niekoho niekam fyzicky odtiahol pomocou gravitačného alebo magnetického poľa! Osud pôsobí zvnútra, z ľudskej duše. V gréckych bájach je to prekrásne zobrazené, že človek sa na miesto, kde ho čaká jeho osud, spravidla dostaví sám, lebo ho tam niečo ťahá!

Obloha je rozdelená na dvanásť znamení a zem na dvanásť domov.

SOPHIA č. 6, článok Svetlo na astrólogiu 2

Osud ponechá každému jeho vôľu. A Božia Prozreteľnosť a Všemúdrosť je taká veľká, že dokáže zužitkovať aj svojvoľné činy nedokonalých ľudí na to, aby splnili v osude ostatných ľudí rolu, ktorá je potrebná.

Jediný spôsob, ako zvládnuť osud, je prevziať iniciatívu a začať ho vedome napĺňať skôr, ako to začne robiť sám, bez vášho súhlasu a svojím spôsobom.

Horoskop nie je žiaden zoznam fyzických udalostí, ktoré na človeka čakajú. Nie je tam vyznačený ani nejaký nezmeniteľný dátum smrti. Je to konfigurácia duševných síl, ktorá to fyzické vlečie za sebou vždy až druhotne. Akými konkrétnymi hmotnými cestami sa bude človek v živote uberať, závisí od toho, na akej úrovni svoje duševné sily využíva; do akej miery ich využíva vedome a do akej im len nevedome podlieha.

Súčasná civilizácia dosiahla zenit technickej vyspelosti a zároveň nadir morálneho úpadku.

Na druhej strane stoja vedci, ktorých kameň úrazu – a to je zaujímavé! – je ten istý ako u veriacich: predsudok a neochota mylieť nezaujato. Keď vidia, ako popletene, nejasne a nelogicky „veriaci” zdôvodňujú svoje pravdy, s istou nadradenosťou akademických vzdelancov sa hneď aj domnievajú, že to je dostatočný dôkaz toho, že ony pravdy sú nepravdivé a že celou vecou sa neoddá zaoberať. Zabúdajú, že aj blázon môže niekedy povedať pravdu a nemusí o tom ani vedieť. Mohol ju práve pred hodinou počuť od mudrca. Možno jej nerozumie a možno ju už aj poplietol. To však vôbec neznamená, že skutočnosť, ktorej sa tá pravda týkala, kvôli tomu prestala existovať.

Je zarážajúce, že tak mnohý vedec odrazu postupuje úplne nevedecky – len čo ide o duchovný a duševný život človeka: v emocionálnom afekte sa ponáhľa  celú vec zavrhnúť skôr, ako by ju preveril a neraz aj skôr, ako sa oboznámil, čo  vlastne tvrdí. Kategoricky vyslovuje tvrdenia založené len na pocitoch a na viere; na tom, že on a mnohí ďalší nič také ešte nepočuli (…a čo neexistuje v ich vedomí, to podľa nich neexistuje vôbec). V tom lepšom prípade je ochotný venovať nejakú tú hodinku na prečítanie alebo vypočutie druhej strany a teoreticky o tom diskutuje. Ale aby sa raz prestal domnievať a predpokladať – a išiel sa presvedčiť na vlastnej koži, ako sa veci skutočne majú, to by vyžadovalo určitú disciplínu vôle a ducha, vrátane zmeny vlastného spôsobu života; a to je cena, ktorú je máloktorý súčasný bádateľ ochotný zaplatiť.

Dvanásťprstenec zodiakálnych síl vyžaruje z každého jedného bodu priestoru vo vesmíre! Nezáleží na tom, či ste o meter vpravo alebo vľavo, ten prstenec síl je vždy okolo vás a vy ste v strede a nikdy sa neotočí. Či nie je človek na starých rytinách zobrazený vždy v centre anjelských chórov, ktoré krúžia okolo neho? Vyslovili sme hypotézu, že dvanásťprstenec zodiakálnych síl je prítomný v každom bode trojrozmerného priestoru. Teraz môže vzniknúť dojem, že tieto sily musia mať nejakú neobyčajnú, zázračnú povahu, keď dokážu byť nezávislé od polohy.

Nie je to však až také neobyčajné, ako sa na prvý pohľad zdá. Pokúsme sa to ilustrovať pomocou bežných vlastností zemského magnetického poľa, aby sme si o tom vytvorili určitú predstavu. Predstavte si, že by ste sa pohybovali po zemi iba v dvoch rozmeroch – teda len v západo-východnom smere, prípadne nahor a nadol. No nemohli by ste sa priblížiť k zemským pólom. Potom, keby ste sa pohybovali kamkoľvek, kladný magnetický pól by na vás vyžaroval vždy z jednej a tej istej strany a záporný z tej druhej. Predpokladajme, že by ste cestovali z Európy do Ameriky. Kladný magnetický pól by bol stále naľavo od vás a záporný napravo. To by ste si možno povedali, že ten zdroj magnetizmu sa musí pohybovať spolu s vami, keď je stále po vašej ľavej ruke. Ale nie je to tak. Magnetické pole prúdi z jedného, celkom určitého miesta – z južného zemského pólu – ktorý sa nehýbe. Je však umiestnené v treťom rozmere a vytvára sférické silopole tak, že váš dvojrozmerný svet pretína vždy na každom mieste z rovnakého smeru.

A teraz si predstavte, že býk, lev, orol a vodnár sú štyri póly zodiakálneho poľa, ktoré pretínajú náš trojrozmerný svet v každom bode rovnako a pritom sa nepohnú z miesta.

Čínsky zvieratník
Keď barana usúvzťažníte s drakom, všetky ostatné znamenia vám zapadnú jedno do druhého ako  kľúč do zámky: býk/had, blíženci/kôň, rak/ovca, lev/opica, panna/kohút, váhy/pes, škorpión/sviňa, strelec/ myš, kozoroh/byvol, vodnár/tiger a nakoniec ryby/zajac.

O signatúrach zvierat, rastlín a minerálov
Musíme sa najskôr vciťovať do vnútornej povahy, nálady vecí; pýtať sa na ideálne pravzory za nedokonalými formami a rozvíjať takto svoje duševné a duchovné orgány až k celkom vedomému, ostrému videniu. 
Priklad:  Maliar a obrazy, ktoré po ňom zostanú. Každé dielo nesie charakteristickú pečať, signatúru osobnosti, inteligencie, ktorá ho vytvárala. Kto má „cit pre umenie”, vie s veľkou istotou povedať, z ruky ktorého umelca to-ktoré dielo pochádza. Keby ste však od neho požadovali rozpoznávací algoritmus, nevedel by povedať, ako to robí. Nevedel by povedať, čo majú „Madonna v skalách” a „Posledná večera” od da Vinciho spoločné. Možno by začal vymenovávať určité jednotlivosti, ale vždy by sa ukázalo, že to isté platí aj pre rad ďalších autorov a naopak, pre niektoré obrazy od samotného da Vinciho to neplatí. Jeho znalosť obrazov je implicitná, ale nedokáže ju explicitne vyjadriť. Avšak skutočnosť, že jednotlivých autorov skoro vždy rozpozná správne, je dôkazom toho, že to nie sú len jeho subjektívne pocity.

Múdrosť našich predkov bola veľká, ale implicitná, inštinktívna, neuvedomelá. Explicitnou sa môže stať len v spojení s vedeckým myslením.

Dvanásťprstenec zodiakálnych silových polí si môžete predstaviť aj ako paletu dvanástich farieb. Každá z týchto farieb sa vyskytuje v celej škále čistých, svetlých, ale aj zakalených, tmavých odtieňov. Z každého znamenia je vyžarovaný pravzor, ktorý má svoju rýdzu, ale aj množstvo deformovaných podôb.

SOPHIA č. 7, článok  Svetlo na astrólogiu 3

ASCENDENT
Niektorí astrológovia hovoria, že človek sa pretvaruje za to, čo má na ascendente, ale v skutočnosti je tým, čo udáva jeho Slnko. Ak má napríklad niekto Jupitera na ascendente v Blížencoch, ale Slnko v Rakovi, tak sa stále čímsi vystatuje, no v skutočnosti je domácky typ. To je pravda. Ale ešte väčšia pravda od toho je táto: Poloha Slnka naznačuje, čím človek v prítomnosti práve je; poloha Luny, čím v minulosti bol; a ascendent, teda to, čo na oblohe práve vychádza nad obzor, je jeho budúce, vyššie ja. Slnko je vedomie, Luna podvedomie a ascendent nadvedomie. Človek sa snaží byť, alebo aspoň zdať takým, aký je jeho ascendent, lebo cíti, že je v ňom čosi, čo od neho chce, aby takým bol – a to aj vtedy, keď sa mu to nedarí!

Všimnime si teraz dobre jednu vec: v horoskope nie je bezprostredne zachytené, čo sa má navonok stať, ale o čom to vnútorne bude. Keby ste tú istú dušu, s tým istým horoskopom, ponorili do pozemského diania v nejakej ďalekej krajine v inom storočí, odohrali by sa úplne iné veci, ale ich význam by bol ten istý! Človek s takýmto horoskopom môže naplniť svoj osud najmenej troma spôsobmi: na úrovni duchovnej, duševnej alebo fyzickej.

V časovej následnosti udalostí je vždy skrytá obdivuhodná múdrosť.

V takýchto prípadoch môže dotyčný chápať svoj život v zásade dvoma spôsobmi: buď tak, že ho osud o niečo „oberá”, alebo tak, že ho „vyslobodzuje”. V tom druhom prípade je vlnou udalostí nesený na hrebeni – v tom prvom je ňou iba „prevalcovaný”. Ak pochopil svoju životnú úlohu dobre a stojí v „kozmickom vetre” so strelkou svojho svedomia nasmerovaný správne – bude ho každá skúška poháňať len rýchlejšie vpred. V skutočnosti totiž ide naozaj o vyslobodzovanie, vyčistenie stola pre nadviazanie úplne nových vzťahov a nabratie nového životného kurzu. Také niečo má človek najlepšiu možnosť urobiť práve vo chvíli, keď už „nič a nikoho nemá”, keď „všetko stratil”. Ak sa neodhodlá vtedy, tak inokedy už tobôž nie. V novom kurze, ktorý naberie, mu bude potom nasledujúcich sedem rokov pomáhané.

Duchovná veda vychádza z toho, že jediný skutočný život – na Zemi aj vo vesmíre – je len život duchovný. Tento sa potom prejavuje rozličnými formami v rôznych „frekvenčných pásmach hmotného spektra”. Aj naša planéta je obývaná na viacerých frekvenciách súčasne, vrátane tej najhrubšej, fyzickej. To neplatí na všetky planéty. Každá z nich je obývaná v inom frekvenčnom pásme hmoty.

SOPHIA č. 5, článok Otázniky nad astrológiou

Nie postavenie hviezd predurčuje človeka, ale človek si volí chvíľu, v ktorej je postavenie hviezd také, aby sa mohol narodiť. Preto horoskop je obrazom ľudskej duše – lebo je to moment, v ktorom nebeská klenba práve vyjadrovala konfiguráciu jeho duševných síl. Na takú chvíľu čakal možno aj storočia.

Astrológia je veda o jemnohmotných kozmických prúdoch, ktoré na hrubohmotný svet vplývajú len nepriamo – vždy cez živé bytosti:človeka, zvieratá alebo prírodné živly. Horoskop ukazuje konfiguráciu duševných síl, ktoré sa rinú ľudskou dušou v určitom časovom okamihu. Ale to, ako ich ľudský duch zužitkuje, záleží od neho! Jedna a tá istá sila má viacero vonkajších prejavov. A naopak: jedna udalosť – napríklad svadba – sa mohla odohrať z veľmi rozličných duševných pohnútok.

Keď si uvedomíme, že základné ciele svojho života si určuje človek sám, vidíme, že snaha vyhnúť sa svojmu životnému plánu je holý nezmysel. Predstavte si človeka, ktorý by desaťročia šetril na to, aby si mohol zaplatiť liečenie v ďalekej krajine. Cestou do tej krajiny by však zabudol, načo tam prišiel. V kúpeloch by už pre neho mali pripravený celodenný harmonogram: ráno vstávať, doobeda taká kúra, poobede onaká atď. A tento človek by sa ohradil, že jemu nikto nebude rozkazovať, že si nenechá obmedzovať osobnú slobodu a hodlá tráviť čas tak, ako to on uzná za vhodné. Po návrate z liečenia si doma spomenie, načo tam bol a bude nešťastný. Uvedomí si, že skutočná sloboda by bola bývala, keby sa bol poctivo liečil a bol už teraz zdravý; lenže on práve premárnil príležitosť získať ju!

Neexistujú žiadne udalosti, ktorým by sa nedalo vyhnúť. Životný plán  nie je plánom hmotných udalostí ,  ale duchovných cieľov.

Kdekoľvek stojí v horoskope Saturn, požaduje na tom mieste od človeka hĺbku.

Osud človeka sa naplní vždy – bez výnimky! Lenže môže sa naplniť v duchovnom alebo v hmotnom zmysle. Ak bude počúvať hlas svojej duše, ak bude bytosťou duchovnou, ak pochopí svoju úlohu a začne ju vedome plniť – jeho osud sa naplní duchovne.

Vaša manželka neochorie kvôli vám, ale kvôli niečomu, čo je čisto jej záležitosťou. Avšak Prozreteľnosť využíva túto príležitosť zároveň na naplnenie osudov ľudí, ktorí sú s ňou zviazaní. Keby ste sa vzmužili a robili to, čo máte, ona by možno vo svojej veci urobila to isté, a obaja by ste sa chorobe vyhli. Duševné svety manželov sú zreťazené; zreťazili ich, keď si na svadbe vymieňali obrúčky.

Osud sa vždy naplní. Avšak osud je jedna prekrásna úloha, len keď ju správne pochopíme. Neexistujú osudy so zlými scenármi – ale len osudy zle zahraté!

Prečo sa predpovede plnia?
To, čo je napísané v astrologickej literatúre, je odpozorované zo skúsenosti na veľkom počte ľudí: vyjadruje to priemernú úroveň vedomia más v určitom období. Človek, ktorý sa vyšvihne nad túto priemernú úroveň vedomia, povedzme, že sa dá na duchovnú cestu, sa tomuto priemernému obrazu vymyká. Planetárne sily majú na neho úplne iné účinky. Tzv. ničivé konštelácie, ktoré na masy pôsobia rozkladne a demoralizujúco, ho stimulujú k veľkej vnútornej aktivite a tvorbe. Duchovne neprebudený človek prejde inkarnáciou v tele ako spiaci alebo snívajúci pilot v lietadle. Nie je ťažké predpovedať, kam lietadlo doletí a dopadne, pokiaľ pilot (ľudský duch) spí. No akonáhle sa prebudí a vezme riadenie do vlastných rúk, je všetkým predpovediam koniec. Od tej chvíle sú aj všetci jasnovidci vedľa.

To, že nejaký človek je duchovne mŕtvy, že nežije, poznať podľa toho, že jeho život je predpovedateľný, mechanický. Napríklad o Ferovi môžete s úplnou istotou predpovedať, že v nedeľu bude zase sedieť v krčme pri pive s borovičkou a  fajčiť atď. A nemusíte byť ani jasnovidec. Znamená to, že Fero je osudovo predurčený? Fero jednoducho podlieha svojim sklonom a je neschopný zmeniť sa. Keby sa vzmužil, keby sa v jeho duševnom svete niečo zmenilo, predpoveď by vám odrazu nevyšla, lebo by bol v nedeľu niekde inde. Ale Fero sa nehodlá meniť. Tvrdí, že pije len toľko, koľko chce, a že keby nechcel, že môže kedykoľvek prestať. Lenže vy vidíte, že si tým už spôsobil nesmierne životné komplikácie a utrpenie a napriek tomu s tým nedokáže prestať.
Toto však o ľuďoch platí v oveľa väčšej miere, ako sú ochotní si pripustiť. Dívate sa na ich životy a vidíte, že keď Saturn prechádza domom priateľstva, rozchádzajú sa s najlepším priateľom alebo priateľkou, potom domom práce – o oni odchádzajú zo zamestnania, domom manželstva – a oni sa rozvádzajú. Napriek tomu budú rozhodne tvrdiť, že konajú úplne „slobodne”, z vlastnej vôle. V skutočnosti iba podliehajú svojim sklonom, vášňam, strachom, zvykom a zlozvykom. Saturn sa nie nadarmo zobrazuje ako starec s kosou, ktorý všetko berie. Ale berie iba to povrchné, to, čo neobstojí! Jediný spôsob, ako sa stať pánom svojho osudu, je zmeniť seba; zdokonaliť sa. Kto nedokázal zmeniť seba, toho „sloboda” je iba prázdnym slovom.

Planéty nie sú za nič zodpovedné. Planéty len otvárajú a zatvárajú  karmické brány v určitých rytmoch. Planéty sú ako orloj Prozreteľnosti s dvanástimi ručičkami, z ktorých niektoré sú rýchle (Luna) a niektoré pomalé (Saturn, Pluto). Predstavme si to obrazne asi takto: Od svojho narodenia má človek do duše zafixovaný systém vibračných kanálov alebo farebných stužiek, rozložených po celom obvode zverokruhu. Keď sa niektorá planéta dostane na stupeň zverokruhu, na ktorom má človek niektorý duševný kanál, začne sa energia toho znamenia rinúť cez astrálne teleso planéty ako cez farebnú čočku rovno do toho duševného kanálu človeka a aktivuje ho. Pritom planéta sa správa ako farebný filter, ktorý z nálady, farby znamenia, v ktorom stojí, prepustí iba určitú zložku.

Alebo takto: človek je v duševnom svete ponorený do mora farebných vĺn duševných energií, ktoré sa periodicky zdvíhajú a zase klesajú. Ak sa v duši nachádza rovnaká farba,  v tom čase sa rozochveje, reaguje. Takýmto spôsobom rytmický pohyb planét vytvára rezonančné brány, vlnovody medzi jemnohmotnosťou a hrubohmotnosťou, ktorými môže pretiecť karma príslušnej farby a vybiť sa hrubohmotnou udalosťou. Keď sa takáto vlnová brána otvorí, všetko záleží od toho, aké poklady si medzitým človek „v nebi” nazhromaždil; či ho nejaká karma takej farby očakáva alebo nie. Ak áno, pretečie v ten deň a zasiahne ho hrubohmotne. Ak nie, nepriaznivý aspekt prejde bez zvláštnej udalosti. Viaceré nepriaznivé aspekty sa u každého človeka zídu veľakrát za život. Niektorí vtedy utrpia úraz s dlhotrvajúcimi následkami, niektorí sa, dajme tomu. porežú len doma pri varení.

Človek nikdy nie je trestaný za to, čo bolo. Človek dopláca vždy na to, čím v prítomnej chvíli je!

Stav vášho vedomia vás ako magnetickou silou vtiahne doprostred takých udalostí a takých ľudí, medzi ktorými utŕžite svoj „osud”. Je dôležité uvedomiť si, že človek nikdy nedopláca ani na postavenie planét, ani na svoju chvíľkovú nepozornosť, zhodu okolností alebo svojvôľu druhých ľudí, ale vždy len na to, že dlhodobo zotrváva na určitých duševných postojoch.

Planéty nerobia nič viac, ako že otvárajú a zatvárajú karmické brány v súlade s kozmickými rytmami. Osud, ktorý sa k nám cez tie brány rinie nie je ani o vlások lepší ani o vlások horší od toho, čo sme medzitým svojou duševnou a duchovnou činnosťou v planetárnych sférach vytvorili.

Nezabúdajme, že to, čo je v planetárnych sférach umiestnené, sú centrály ľudských myšlienok a citov. Sú to plody našej vlastnej práce, ktoré nám planéty vracajú; presnejšie povedané určujú čas, kedy dozrejú a padnú nám do klína. Pri dobrých konšteláciách vám padne do klína toľko a len toľko, o koľko ste sa medzičasom zaslúžili: môže to byť plný koš skvostných plodov; ale môže to byť aj prázdny košík. A pri zlých konšteláciách si človek musí zjesť a vypiť len toľko trpkého, koľko zapríčinil. Môže to byť plný kalich horkosti, ale môže byť aj prázdny. Z tohoto jednoduchého dôvodu sú všetky špekulácie a kalkulácie okolo osudu bezúčelné. Kozmické zákony sú dokonalé. Keby ste robili čokoľvek, nemôžete dostať ani viac ani menej od toho, čo si zaslúžite.

Jedným slovom, prídete na to, že aj tá najväčšia chytrosť ľudského rozumu je prikrátka na to, aby dobehla Prozreteľnosť nebies. Prídete na niečo, čo navždy vnesie mier do vašich duší: že vnútorná ušľachtilosť, cnosť je to jediné, čo má tú moc, aby vám naklonilo nebeské mocnosti – a od toho viac nemôžete ani získať, ani stratiť. Vypočítavosť je z hľadiska trvalých, nepozemských hodnôt naprosto nadbytočná. Je to len prekladanie peňazí z jedného vrecka do druhého. Čo vypočítavosťou získate, to ste v tej istej chvíli za chrbtom stratili.

Nikto nie je v živote odkázaný na horoskopické výpočty. Horoskop je predsa len obrazom duše človeka. Sám by mal najlepšie vedieť, kým je a načo tu je. Sú ľudia, ktorí chodia s tabuľkami efemeríd vo vrecku a stále sa dívajú, na akú činnosť je práve najvhodnejší čas. Je to humorné, lebo oni sa vlastne do tých tabuliek dívajú, aby tam zistili, aké je v tej chvíli ich duševné rozpoloženie, aby tam vyčítali, čo chcú! Tragédia dnešného človeka je v tom, že stratil kontakt so svojou vlastnou dušou. Preto chodí za astrológom, aby sa na seba opýtal, čo vlastne chce.

Múdry človek sa pravdaže vrhá do určitej činnosti vtedy, keď vie, že ho vlny kozmických síl budú niesť, keď idú tým istým smerom; a nie naopak. Rozumný kapitán vypláva za odlivu, nie za prílivu. Keď má vietor v plachtách, keď sú kozmické sily na jeho strane, zvíťazí. Ísť v protismere ku kozmickým rytmom znamená, že človek sa len vyčerpá a nikam nedôjde. Avšak prirodzene žijúci ľudia s neskaleným cítením toto robia celkom samovoľne. Keď sa v ich duši rozžiari Venuša, milujú, keď Mars, tak bojujú, keď kulminuje Jupiter, dajú sa do práce, keď sa na obzore objaví Saturn, vyhľadávajú samotu, pijú plnými dúškami z kalichu smútku, premýšlajú o svojej minulosti a budúcnosti. Keby človek túto vlastnosť cieľavedome zdokonaľoval, mohol by pri pohľade do svojej duše povedať, ktrorá planéta sa práve nachádza v ktorom znamení. V starých dobách, keď človek ráno vyšiel pred dom a zakopol o kameň, alebo vstal ľavou nohou z postele, hneď vedel, že s ním ten deň niečo nebude v poriadku, že sa nemá púšťať do určitých vecí. Takéto detaily vnímal ako znamenie.

Daň, ktorú teraz platíme za to, že sme k svojim dušiam taký hluchý a slepý je obrovská. Príde však čas, keď  ľudia budú mať hviezdny obraz svojej duše zavesený doma na stene. Nie preto, aby potom zo založenými rukami čakali na to, že sa ich osud naplní, ale aby vedeli s akými silami majú dočinenia a mohli s nimi rozohrať cieľavedomú hru. Bude im neustále pripomínať, že sa nepotácajú týmto svetom pre nič za nič, ale že sú synovia a dcéry nebies, ktorí prišli na Zem splniť veľkú úlohu.

Zdroj: Astrologické poradenstvo.sk

 

Aspekty Slunce – Luna

SONY DSC
SONY DSC

Včera sa ma Gabika pýtala, čo znamená, ak sa človek narodil na “posledný kosák”. Nikdy som toto spojenie nepočula 😀 , ale hneď mi bolo jasné, že tým kosákom je myslená fáza mesiaca. A tým, že prepojenosti krásne fungujú, som dnes pri hľadaní významu o retrográdnych mesačných uzloch natrafila na stránku Kurzu astrológie. Pozerala som si vlasté aspekty v horoskope a zrazu čítam o mesačných fázach v spojení zo Slnkom, ktoré ukazujú ako sa prejavujeme. 😀 Continue reading “Aspekty Slunce – Luna”

Rituály – novoluní a úplněk ve znamení Vah

Rituály - novoluní a úplněk ve znamení Vah

Váhy bývají považovány za jediné neživotné znamení, protože všechna ostatní symbolizují zvířecí nebo lidské postavy. V této souvislosti je ovšem třeba podotknout, že jako samostatné souhvězdí jsou Váhy chápány až od počátku helénského údobí starověkého Řecka. Astrologové egyptští či babylónští považovali dnešní souhvězdí Vah, Štíra a Hadonoše za jediný celek. Egypťané zase viděli v uskupení hvězd pouze „pracovní nástroj” boha Anubise, tedy příruční váhy, na nichž vážil srdce zemřelých před jejich odchodem do záhrobí. Na základě tohoto mýtu zřejmě vznikla i nám dobře známá postava bohyně spravedlnosti, která drží v ruce misky vah, aby spravedlivě zvážila všechny viny.

Lidé narození ve Vahách jsou intelektuálně založeni a jemné povahy. V životě usilují o harmonii a soulad a mají vlohy pro umění, často bývají sami velmi tvořiví. V každé své činnosti usilují o klid a rovnováhu, spěchu a stresu se vyhýbají. Z toho pramení jejich příslovečná nerozhodnost. Často si nemohou vybrat mezi protichůdnými názory a stále hledají kompromisy.

Princip vah, tedy pohyb mezi krajními body určitých hodnot, je obecným přírodním fenoménem – ve fyzice, chemii nebo biologii. Rovnovážný stav, ať již v živém organismu, ekosystému, nebo vesmíru, je vždy stavem dočasným. Po kratším či delším období klidu a stability přichází zákonité rozkolísání, aby se po čase ustavila rovnováha nová. To je princip života smrti organismu, vzniku a zániku ekosystémů i dějů v blízkém i hlubokém vesmíru.
 
Energie znamení Vah je jednou měsíčně na dva až tři dny aktivována procházejícím Měsícem. Živlem Vah je vzduch, zde znamená energii ducha, která je spojena s šarmem Venuše. Je to znamení otevřené a společenské. Období Měsíce ve Vahách je charakteristické uvolněnou atmosférou. Všichni přinášejí do vztahů touhu po harmonii. Klíčové slovo je „rovnováha”, klíčová myšlenka „jsme”.

Váhy ovlivňují ledviny, čištění krve a rovnováhu tělesných tekutin. Uděláte- li během těchto dnů pro tyto části těla něco prospěšného, působí to dvojnásob dobře.

Novoluní a úplněk
Měsíc se během roku dostává při novoluní a úplňku do každého znamení zvěrokruhu. Novoluní je spojeno s počátkem nového cyklu. Je to okamžik pro nové příležitosti. Plánujte svou budoucnost, rozlučte se s minulostí. Pokud máte své plány, můžete počítat s jejich podporou. Abyste dosáhli úspěchu, vše si důkladně připravte a naplánujte. Při novoluní stojí Měsíc a Slunce ve stejném znamení zvěrokruhu, kdo se v tomto znamení narodil, měl by se v tento den věnovat především sám sobě.

Novoluní ve Vahách připomíná, že je třeba soustředit se na soulad ve vztazích. Instinktivně pochopíte věci týkající se vašeho vztahu – partnerství.
Úplněk ve Vahách vyvolává prvek spolupráce a ochoty přistoupit na vzájemný kompromis.

Než přistoupíme k rituálu ve znamení Vah, měli bychom mít zvládnuté jeho energie. V našem životě musíme projít energií všech znamení zvířetníku. Ty energie, které sami nemáme, bychom se měli naučit. 

ENERGIE VAH

Diplomacie, vztahy
Energiím Vah vládne Venuše. Venuše má v tomto případě význam naučit dobrému vkusu a zvýraznit diplomacii ve vztazích. Zvládnutí mezilidských vztahů je pro tyto energie úkolem číslo jedna. Ať člověk dělá cokoli, ať se snaží o cokoliv, ve všech svých činnostech je obklopován lidmi. Každý člověk má nějaký talent, každý něco umí, i ten nejtalentovanější jedinec by se nedostal vůbec nikam, kdyby mu v tom nepomáhali lidé v jeho okolí. To znamená, že člověk se dostane tak daleko, jak mu to dovolí lidé, kteří jej obklopují. Proto je důležité naučit se vycházet s lidmi. K tomu, aby člověk uměl se svým okolím vycházet, je potřeba zvládnout umění diplomacie. Navíc podle okolí, které daného člověka obklopuje, pozná každý jedinec, jak je na tom on sám. Protože naše okolí je odrazem naší úrovně. Život probíhá tak, že se mění nejen situace, ale také okolí. Za každou změnou a s každým novým místem, přicházejí noví lidé. Každého člověka, kterého potkáme, je potřeba vnímat jako studnici informací, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu, každý nám má něco předat, každý je náš učitel a my jemu. Když se nad tím zamyslíte, uvědomíte si, kolik lidí už prošlo vaším životem. Někteří prošli a vy už o nich ani nevíte, o některých víte, ale myslíte si, že pro vás nebyli příliš důležití. No a potom jsou lidé, kteří vstoupí do vašeho života a celý ho změní, na takové lidi nezapomenete. Když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Vah, je potřeba pracovat na mezilidských vztazích. Uvědomit si, kdo jsem a kam směřuji a snažit se podle svého životního záměru vybrat si takové lidi, kteří mi umožní dosáhnout na své cíle.

Prosazení, dosažení životních cílů
Když se člověk potřebuje prosadit, musí na tom celoživotně pracovat. Aby člověk dosáhl na svůj cíl, měl by vědět přesně, co chce. Každý z nás na své cestě často své cíle trochu pozmění, musíme reagovat pružně na situace, které se kolem nás odehrávají. Neustále bychom ale měli vědět, kam jdeme a čeho chceme dosáhnout. Mít svůj cíl stále v hlavě, nenechat se odradit tím, že některé kroky se zkomplikují, nenechat se odradit tím, že někdo vykládá, že to nejde. Anebo že váš cíl není možný. Důležité je mít cíl a každý den udělat nějaké kroky k dosaženi toho, co člověk chce. Je důležité vyhledávat lidi, kteří mají něco společného s oblastí, ve které se chcete pohybovat. Když někdo chce být dobrý ekonom, měl by se pohybovat kolem lidí, kteří dělají něco ve financích. Když někdo chce být dobrý obchodník, měl by se pohybovat kolem lidí, kteří dělají něco kolem obchodu. Když někdo chce být dobrý ezoterik, měl by se pohybovat mezi lidmi, kteří dělají ezoteriku. Když někdo chce být dobrý v oblasti práce se zdravím, měl by se pohybovat v kolektivu lidí, kteří se zabývají zdravím.

Je to proto, že člověk neustále celý den do sebe načerpává různé druhy informací. A tak je dobře, když jsou to informace, které souzní s jeho životním plánem. Je důležité si uvědomit, že v životě potkáváme lidi, kteří jsou lepší než my sami. Tyto lidi potkáváme proto, abychom se od nich něco naučili. To znamená, že když potkáme někoho lepšího, než jsme my, neměli bychom mu závidět, ale měli bychom se zamyslet nad tím, co můžeme udělat proto, abychom byli stejně dobří a později ještě lepší.Jakmile to uděláme, poroste naše úroveň a staneme se stejně dobrými. No a potom přijde zase někdo ještě lepší a my máme opět hodně práce, na sobě. Dostaneme další předlohu v podobě člověka, jak být ještě lepší a o tom je život.

Důležité ovšem je, zachovat si svou tvář a svou osobitost. Protože tím, že budeme někoho pouze kopírovat a nedáme do celé akce něco svého, tím vynikneme málokdy. Vždy když je úplněk, nebo novoluní ve znamení Vah, měli bychom pracovat na tom, aby se kolem nás objevili lidé, kteří nám pomohou dojít do našeho cíle. Přivolat takové lidi do života je jedna věc, a vyjít dobře s těmito lidmi, je věc druhá. A naučit se od těchto lidí nové mistrovské kousky, je věc třetí. Váhy se nerady radikálně rozhodují a jsou často na jedné straně barikády a potom hned na druhé. Je to nejen proto, že se nerady rozhodují, ale také proto, že nemají rády konflikty. Nerozhodnost je další vlastnost, kterou by tito jedinci měli řešit.

Rodina, rodinné vztahy
Aby člověk byl ve svém životě šťasten, měl by mít v rodině, lidem, kteří jsou člověku nejblíže dobré vztahy. Ten kdo má spokojenou a dobře fungující rodinu, je ve svém životě mnohem silnější. V životě jsou okamžiky, ve kterých se nedaří, přijdou těžké chvíle spojené například s nemocí nebo s pracovními problémy, s láskou a rodina, vás dokáže podpořit, pomůže v tom, že se problémy vyřeší mnohem snadněji. Vše, co se odehrává vztahově pod vlivem energií Vah, by mělo být o souladu, harmonii a vzájemné toleranci. Mnohdy to tak není, a právě to je oblast, na které se má pracovat. Ten, kdo má dobře zvládnuty energie Vah, má dobré vztahy se svou rodinou. Dokáže nejen brát, ale také dávat. Je důležité si uvědomit, že by vždy měla být rovnováha mezi dáváním a braním a u vztahů to platí dvojnásob. Ve dnech, které jsou pod vlivem úplňku a novoluní ve Vahách, je důležité pracovat na tom, aby rodinné vztahy fungovaly v harmonii a v rovnováze.

Partnerské vztahy
Všichni lidé potřebují žít v partnerských vztazích, ale u Vah to platí dvojnásob. Většina z nich nedokáže žít sama, Váhy si svá partnerství hlídají a dokáží ztropit skandál a některé Váhy si potrpí na velmi hysterické reakce. A to hlavně, když partner zlobí, anebo když cítí, že je jejich partnerství ohroženo. V tomto případě neznají bratra ani sestru a je lepší se jim klidit z cesty. Takové chování ale způsobí, že se oba partneři neustále přetvařují. Protějšek má strach z toho, že zase vznikne nějaká scéna, a tak dělá všechno v ještě větším utajení, než v minulosti.

V každé formě vztahů Váhy jednou za čas udělají vítr, anebo ztropí nějakou scénu, takové chování je důležité zpracovat. Protože se tímto chováním Váhy dostávají do situace, kdy jejich okolí začne vše tajit a “protějšek randí tajně”, aby se vyhnul skandálům. Proč také zbytečně vyvolávat spory? A jak to máte vy, milé Váhy? Pochopili jste, že nikoho nemůžete vlastnit a že každý člověk má nárok na svůj život?Energie Vah máme zvládnout úplně všichni, tak si sami zdůvodněte, jak to funguje ve vašich vztazích. Jestli si v partnerství věříte, anebo svého partnera hlídáte na každém kroku a nutíte ho k tomu, aby si vymýšlel. Na druhé straně Váhy mají dobře vyvinutou intuici, a když někoho z něčeho podezírají, vždy na tom troška pravdy je. Když to Váhy přehánějí, jejich děti často odcházejí brzy z domova. V měsíci, kdy prožíváme úplněk, nebo novoluní ve znamení Vah, bychom si všichni měli uvědomit, jak jsme na tom s důvěrou v partnerském, nebo pracovním vztahu, nebo jak jsme na tom se vztahy v rodině. Jestli panuje upřímnost, anebo jestli musí okolí všechno tajit. Jak to máte vy? Stačí se zamyslet a udělat si rituál na vztahy.

Zdraví ve znamení Vah
Energie Vah je velmi lehoučká a velmi vzdušná. K energii Vah se vztahují tyto orgány: ledviny, močový měchýř, pánev, žlučník, kůže. Když je úplněk, anebo novoluní ve znamení Vah, je důležité se v těchto dnech věnovat stravě a zařadit jídelníček bohatý na ovoce a zeleninu. V tyto dny tělo lépe vstřebává vitaminy a živiny, a když je ubývající měsíc, tak je to nejvhodnější období tělo zdravě vyživovat. Je ale pravda, že právě pod vlivem těchto energií, mají lidé zvýšenou chuť na sladké a tendence více konzumovat. Je vhodné věnovat se hlavně vztahům, ale důležitá rozhodnutí si nechat na jindy, spíše hodnotit, zvažovat. Pitný režim a čistá voda by měl být pod dohledem, protože v těchto dnech máme větší žízeň.

Platí to bohužel, ale i pro toho, kdo má rád alkohol a musí se v těchto dnech více hlídat. Jestli máte vedle sebe člověka, který potřebuje omezit přísun alkoholu, zkuste ho informovat, že neovladatelná chuť se napít, bude trvat jen několik dní. Ať vydrží. Pijte bylinkové čaje a to hlavně těch čajů, které blahodárně působí na ledviny. Hluchavka bílá, heřmánek, smetánka, přeslička rolní, čapí nůsek, třezalka, měsíček, šalvěj, kontryhel, jitrocel, kopřiva. Jestliže máte rádi mléko a mléčné výrobky, pamatujte si, že po 19 hodině už byste je konzumovat neměli. A ve dnech, kdy vládne energie Vah, to platí dvojnásob. Když totiž zatěžujete své ledviny, zdají se vám těžké sny a proto v těchto dnech můžete dělat rituály na výše uvedené orgány.

Máte dobře zpracovány tyto energie? Je úplně jedno, jaké jste znamení, máte v sobě něco z každého znamení zvěrokruhu. Některé energie zpracovány máte a jiné zase ne. Proto je důležité každý měsíc pracovat s postavením měsíce. Protože úplňky a novoluní v daném měsíci, vám prstem ukazují na životní oblasti, na které se máte zaměřit.

Jaké rituály jsou vhodné v období, kdy probíhá novoluní nebo úplněk ve znamení Vah?

Váhy

Základní energie: Krása, láska, spolupráce, originalita, laskavost, odpovědnost.

Barva: Smaragdově zelená.

Základní živel: Vzduch.

Doporučené čarodějnické praktiky při novoluní: Rituály a zaříkávání směrů umění /hudba, malování, tanec, psaní/, kdy je potřeba uznání druhých. Zaříkávadla na lásku, přátelství, milostné vztahy a meditaci. Zaříkávadla na podporu slušného jednání, oslavu krásy, učení spolupráce s druhými. Zaříkávadla na zdokonalující komunikaci s učitelem nebo pacientem. Nejrůznější vztahy.

Vyhněte se: Vytváření nepřátel.

Pozor na: Nerozhodnost.

Úplněk ve Vahách – Slunce v Beranu

Základní lunární živel: Vzduch

Základní solární živel: Oheň

Doporučené rituály při úplňku: Oživení společenských vztahů. Rozhodování. Hledání spravedlnosti.

Rituál na vztahy k nejbližším lidem

Váhy mají na starosti všechny formy vztahů, období úplňku, či novoluní ve Vahách, je důležité si uvědomit, které vztahy člověka obohacují a které naopak přinášejí problém. Lidé často žijí ve vztazích, které jim nevyhovují, a to jen proto, aby nemuseli nic na svém životě měnit. Nebát se změn a reagovat na své pocity je důležitým úkolem pro každého člověka. Pokud se v takovém vztahu nacházíte udělejte krok a začněte měnit nevyhovující situace, ono to nějak dopadne, uvědomte si, kolikrát jste se něčeho báli a to zcela zbytečně. Když jste situaci vyřešili, tak se vám nejen ulevilo, ale objevily se před vámi nové neuvěřitelné možnosti. V tom je právě život krásný, jedny dveře se zavírají a další krásnější otevírají, život je plný nových začátků, plný změn a rozhodné se v něm člověk nenudí. Pracovat by se ale mělo také na vztazích, které fungují. Tak jako každá květinka potřebuje opečovávat, aby rostla a kvetla, potřebují i vztahy živou vodu, aby přetrvaly co nejdéle.

Většina lidí si neuvědomuje, jak důležití jsou pro ně někteří lidé. Neuvědomujeme si to do té doby, než tyto lidi ztratíme, proto si važte lidí okolo sebe a projevujte za ně vděčnost. Když máte dobré vztahy, když milujete, když si někoho vážíte a když je ve vašem okolí někdo, s kým vám je dobře, máte štěstí. Proto si na novoluní ve Vahách udělejte rituál na zachování kvalitních vztahů. Před novoluním si v klidu sedněte a uvědomte si, kolik lidí ve vašem životě je pro vás důležitých. Je to váš partner, děti, rodiče nebo prarodiče? Je to vaše kamarádka, přítel, učitel, kterého obdivujete za jeho vědomosti a přístup? Tito lidé, kteří obohacují váš život, si zaslouží, abyste na ně v době novoluní mysleli. Rituál můžete dělat nejen na lidské přátele, ale také na zvířátka. Milujete svého pejska, koně, nebo kočičku? To jsou také výborní přátelé. V klidu si popřemýšlejte, kdo obohacuje váš život. Nachystejte si bílé svíčky a napište si na ně jména svých přátel. Kdo nechce psát jména, může přiřadit symboly. Třeba u partnera dáte srdíčko, u dítěte andílka… V noci, když je největší tma, vezměte jednu svíci po druhé a podržte ji mezi dlaněmi,(můžete samozřejmě i ve dne). Nezapomeňte také na svíci pro sebe. Pusťte si hudbu, jste v naprostém klidu, hudba hraje, magický večer vás hladí svou energií a berte do ruky jednu svíčku po druhé. Představte si vždy osobu, kterou jste přiřadila k určité svíčce. Můžete použít i kameny, anebo mořské mušličky. A já používám skleněné andílky. Jeden andílek, jeden člověk. Snažte se, aby představa byla co nejkonkrétnější.

„Láska a přátelství pojí nás.Volám duši tvou, ať slyší můj hlas.Děkuji ti „ ………” /vyslovte jméno/ za to že jsi součást života mého.Děkuji ti za to, že mohu být já, součást života tvého.”

Poté si člověka dále představujte a ve svých představách ho pohlaďte, obejměte, řekněte mu, jak vám na něm záleží a jak moc ho milujete a vážíte si ho. Poděkujte mu, za to, že je součástí vašeho života a poproste ho, ať se vaše dobré vztahy rozvíjejí. Dlouho, stále, celý život. Když budete pouštět svou představu, rozlučte se a řekněte, že se těšíte na setkání. Může jít klidně o člověka, který se nachází ve vedlejší místnosti, nebo o člověka, který je na druhém konci světa. Po tomto rituálu vám buď zaklepe na dveře, nebo zavolá. Záleží na vás, jak intenzivně dokážete na toho člověka myslet. Pokračujte dále a berte jednu svíčku po druhé. Rituál, kdy vzpomínáte na své blízké, byste si měli dělat častěji. Když ukončíte rituál, zhasněte svíce, odložte kamínky, mušličky, andílky. Odložte to, s čím jste pracovali. Poděkujte nejvyššímu za to, že jste a že jsou blízcí lidé kolem vás. Rituál můžete ukončit mantrou lásky. A tu si klidně vymyslete sami. Melodie je na vás a slova mohou být například:

„Lásko, lásko, lásko, držím tě v náručí své.Lásko, lásko, lásko, jsem plná tebe a ty jsi plná mne.Lásko, lásko, lásko, miluji tvůj pohled anděla,že jsi krásná, vždycky jsem věděla.Miluji ten pocit, že tě mám, ráda tě vlastním, ale ráda i rozdávám.Lásko, lásko, lásko, držím tě v náručí své.Lásko, lásko, lásko, jsem ponořená do náruče tvé.”

Mantru zpívejte tak dlouho, jak vás to bude bavit. Je to příjemný rituál, plný vzpomínek na své milované. Co na tom, že se za chvíli všichni potkáte fyzicky? Přenos vašich duší, způsobí ve vztazích úplné zázraky.

Rituál na zvednutí sebevědomí

Novoluní, nebo úplněk ve znamení Vah vám může sloužit k tomu, abyste se zapojili do nových aktivit. Zařadili mezi nové skupiny lidí, našli si nové přátelé. Může jít o práci, může jít o projekt, o výstavu, o organizace, ale také například o politiku. Toto je rituál na zvednutí sebevědomí. Zdravé sebevědomí je totiž základem úspěchu. Nezapomeňte, že základem všech rituálů je práce s myslí a s vizualizací a že rituály si můžete opakovat neustále dokola, důležité je pohlídat si vhodné dny a vhodné energie. Když totiž děláte věci ve správnou dobu, jako byste byli na správném místě. Připravte si příjemnou hudbu, oranžovou svíčku, a jestli máte ubrus, může být oranžový. Když nemáte, nic se neděje. Usaďte se do místnosti, ve které vás nebude nikdo rušit. Pusťte si hudbu a zaposlouchejte se do jejich tónů a uvolněte se. Začněte od hlavy, rukou, hrudníku, bříška a skončete u nohou, kdo chce může i obráceně. Jakmile se uvolníte, zaposlouchejte se ještě více do tónů hudby a představte si sami sebe, jak stojíte před svým pomyslným zrcadlem krásy.

V tomto zrcadle byste se na sebe měli pravidelně dívat. V zrcadle uvidíte sami sebe. Představte si, jak byste chtěli vypadat. Každý člověk má nějaký nedostatek, který ho trápí, což je zbytečné. Co takhle udělat to opačně? Z každého svého nedostatku udělejte přednost a je to. Když budete vystupovat jako člověk, který si věří, a který ví, co chce, tak vás tak bude vnímat i vaše okolí. Člověk je takový, jaký si myslí, že je. Zkuste to! Dívejte se pravidelně do svého zrcadla krásy a představujte si, jak byste chtěli vypadat. Potom svému podvědomí prostřednictvím autosugesce namluvte, že to co vidíte ve svém zrcadle krásy je pravda. A uvidíte, co se bude dít. V den, kdy si budete dělat rituál na zvýšení sebevědomí, se soustřeďte a dívejte se na sebe do zrcadla krásy. Poslouchejte hudbu a opakujte svému podvědomí, co byste potřebovali na sobě upravit. Až si to všechno řeknete, začněte s magickou formulí:

„Jsem sebevědomá/ý a krásná/ý žena/muž. Jsem magickými schopnostmi obdařená/ý. Mám úspěch, mám krásu, za všech okolností, a pomáhá mi všude kouzlo mé osobnosti. Tak jest, tak se stane, děkuji ti za to, můj pane.”

Rituál poděkování pozitivním energiím

Vždy pokud je úplněk, nebo novoluní ve znamení Vah, můžete se dočkat překvapení, které se bude týkat společenství, ve kterém se nacházíte. Než se pro něco rozhodnete, než se k něčemu vyjádříte, dobře si rozvažte, o čem to bude a co vám to do budoucna přinese. Pod vlivem tohoto novoluní byste si měli rozebrat své vztahy. Nemusí se jednat, pouze o vztahy na osobní úrovni, ale také na pracovní úrovni. Jestliže vám někdo nabídne nové smluvní podmínky, nebo jestliže potkáte nový vztah, rozmyslete si nejdříve, co od života chcete a co vás bude naplňovat. Než začnete s rituálem, zajistěte, abyste měli naprostý klid. Nejdříve si jen tak v klidu sedněte a přemýšlejte. Co byste chtěli změnit na svých vztazích? Jste spokojeni s tím, jak se k vám chová vaše okolí, váží si vás lidé, kteří vás obklopují a obklopují vás lidé, kterých si vážíte vy? Anebo se pohybujete ve společnosti někoho, kdo vám vadí?

Kdo se neumí chovat, kdo má divný způsob myšlení, divný způsob života? Změňte to! I když to vypadá složitě, vůbec to složité není. Aby člověk mohl změnit své okolí, nejdříve musí změnit sám sebe. Aby člověk mohl změnit sám sebe, musí přesně vědět, co chce. A aby člověk dosáhl na to, co chce, musí mít jasný cíl a jít si za ním. Navíc je důležité mít rád sám sebe a přitahovat si do svého života jen a jen pozitivní věci. A pozitivní věci si člověk přitáhne do života pouze tehdy, když je spokojen, když je šťasten. A tak si v tyto dny udělejte rituály na to, abyste do svého života přivolali štěstí. Sedněte si, zapalte si modrou, nebo fialovou svíčku a pusťte si krásnou hudbu. Přemýšlejte o sobě a napište si svůj recept na štěstí.

„Vezmi svoje odhodlání a své nadšení. Přidej trpělivost a viru ve své schopnosti. A jestli do toho zapojíš i svou duši a své srdce, otevře se ti brána k vítězství.”

Co je to štěstí? Pro každého člověka je to něco jiného. Často štěstí prožíváme a vůbec si ho neuvědomujeme. Štěstí to je stav, kdy se nic neděje. Klasický den, ve kterém řešíme drobné starosti. Den, ve kterém nadáváme třeba na počasí a přitom si můžeme lahodit v teplíčku svých domovů. Jezdíme ve vyhřátém autě, ve vyhřáté tramvaji, ve vlacích, kde nás již dnes obsluhují vlakušky. Dennodenně prožíváme štěstí, když se budíme do nového dne. Když se nemusíme bát o svůj život. Když vedle nás někdo dýchá. Je jedno, jestli je to muž, nebo vaše dítě, nebo nějaké zvířátko, pejsek, nebo kočička. V každém případě vedle vás dýchá váš osobní anděl. Jeho dech hladí. Je tam někde kolem vás, připraven, aby vám pomohl, kdyby něco. Čeká jen na vaše požádání. Je potřeba vážit si každé sekundy, každé minuty, kterou můžete prožít v míru a harmonii a lásce. A právě v období, kdy budeme pod vlivem novoluní, nebo úplňku ve Vahách, si udělejte meditace a ujasněte si, s kým chcete být, nebo koho chcete potkat. Ujasněte si, v jakém pracovním kolektivu se chcete pohybovat. A hlavně si neustále po celý den opakujte slova LÁSKA, MÍR A HARMONIE. LÁSKA, MÍR a HARMONIE.

„Narodil/a jsem se proto, abych šťastný/á byla. Narodil/a jsem se proto, abych ve štěstí žil/a. Můj život je zázrak, co k tomu říct. Lepší je mlčet a neříkat nic. Posilám všem lidem pozitivní energii, jsem rád/a, že tady a teď v míru žiji.”

Poděkujte. Komu? Podle toho v co věříte. Věříte v Boha, v anděla, ve vesmír, v energie?

Rituál na pročištění konfliktního vztahu

Jestliže se nacházíte v situaci, kdy vám hrozí nějaký konflikt, snažte se na tom pracovat. Jestliže se pohybujete v kolektivu, kde jsou špatné vztahy, anebo kolem člověka, který vám z nějakého důvodu nevyhovuje a který přináší konfliktní situace, udělejte si rituál na zklidnění. Nenechte se znervóznit a nenechte se vtáhnout do nějakého sporu. Nehádejte se, nevztekejte se a mějte na paměti, že zlo plodí zlo. Ale láska plodí lásku. Když máme úplněk, anebo novoluní ve znamení Vah, je vhodné si udělat rituál na mír a harmonii a na dobré vztahy. Představte si svým vnitřním zrakem člověka, který vám vadí. Představte si člověka, který vám vyhrožuje, anebo který se na vás vytahuje. Představte si ho před sebou. Jak ho vnímáte? Co cítíte? Jak vidíte sebe a jak vidíte jeho? Můžete vyzkoušet dvě varianty. Nejdříve zkuste s tím člověkem promluvit po dobrém. Posaďte si ho naproti sobě. Vy musíte v představách buď stát, anebo sedět, ale na vyvýšeném místě. Rozhodně byste měli být vyšší. Zeptejte se ho, proč se tak k vám chová. Zeptejte se ho, proč spolu máte ty konflikty.

Řekněte mu, jak byste si představovali, aby se vyvíjel vztah mezi vámi dvěma. Potom mu podejte ruce a rozlučte se s úsměvem. To cvičení je tak trošku o telepatickém přesunu myšlenek. Opakujte ho několikrát za sebou. Čím častěji, tím lépe. Uvidíte, jestli se situace změní, nebo ne. Když ale ucítíte, že daný člověk nereaguje, nebo když vám bude přátelské řešení proti srsti, tak se nepřemáhejte a raději si nic nenalhávejte. Když totiž sami sobě lžete, vaše duše to pozná. A potom nejen, že se příběh nerozvine ve váš prospěch, ale naopak může dojít k energetickému zhoršení. A jak tedy postupovat v takové situaci? Znova si zavřete oči a představte si daného člověka, anebo skupinu lidí. Otevřete dveře a slušně ho požádejte ve svých představách, ať opustí místnost, ve které se nacházíte. Můžete si představovat byt, kancelář, prostě jakýkoli prostor. Když dotyčný neodejde dobrovolně, za každou cenu ho ve svých představách vystrčte za dveře. Potom dveře zavřete a řekněte si:

„Tvé energie z mého života pryč, od svých životních dveří jen já mám klíč.”

Když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Vah, tak si můžete dělat rituál nejen na své osobní vztahy, ale můžete si udělat rituál na zlepšení vztahů obecné. Vyberte si nádhernou andělskou hudbu a bílou svíčku. Stačí jedna, ale když jich budete mít více, rituál bude mít větší sílu. Vytvořte si na zemi kruh. Je jedno z čeho. Bavlnka, provázek, křída, cokoli. Bílé svíce postavte na okraj kruhu. Kruh není podmínkou. Pusťte hudbu, zapalte svíce a zavřete oči. Představte si, jak si lidé na celém světě podávají ruce. Jak se objímají a jak se usmívají. Svět je krásný, všude je mír a láska. Děti na celém světě jsou šťastné a všude kolem je plno andělů. Všichni jsou čistě bílí, jen příroda kolem hýří barvami.

„Světe nádherný, splň prosím naše sny.Dej zemi šťavnaté rajské plody, ukaž všem lidem do nebe schody. Zachovej nám mír a harmonii, bože jsem šťastná/ý, že tady a teď žijí. Lásku a mír všem lidem dobré vůle. Děkuji.”

Po rituálu se budete cítit krásně, lehce a volně a žabomyší spory, které vás budou obklopovat, nevnímejte. V těchto dnech raději nesledujte televizi a rádio. Rušilo by vás to při prožívání nádherných křišťálových energií. Když tak se dívejte na pohádky, nebo na komedie a poslouchejte meditační hudbu.

Zamyšlení v období, kdy je úplněk, nebo novoluní ve znamení Vah
Je dobře přistupovat ke každé životní situaci ať je pozitivní, nebo negativní, jako k něčemu, co ti může přinést nějakou informaci. Jako k něčemu, co tě může poučit a také co může ukázat na tvoje nedostatky.Stejné je to i s lidmi, které na své cestě potkáváme. Každý nás má něco naučit. Mnoho lidí ve vztazích ať už v pracovních, nebo osobních používá techniku:„Zabiji tě tím, že si tě nevšímám.”

Chová se tak hodně lidí, kteří ignorují to, že někdo něco umí, anebo že někdo něco chce. Ale hlavně chová se tak hodně partnerů ve vztazích. Hodně zaměstnavatelů v pracovních vztazích a hodné kolegů v práci. Všechno a všichni kdo nás v životě potkají, nám přinášejí informace o nás samotných. Je třeba si nic nebrat osobně, zamyslet se.

Heslo na každý den:

„Všechno mě potkává proto, aby mi to něco dalo, abych se z toho poučil/a, abych se zamyslel/a, co chci a co nechci.”

A hlavně člověk má žít svůj život a ne životy jiných lidí. Kolik myšlenek denně věnujeme životům jiných lidí? Ať už skutečným, nebo seriálovým. Kolik informací si vyslechneme o jiných lidech?

A kolik myšlenek denně věnujete sami sobě? Svým cílům? Svým touhám a přáním? Uvědomte si ten nepoměr. Mluvte o sobě, přemýšlejte o sobě. S kým? Mluvte o sobě sami se sebou. Protože nikdo není povinen neustále dokola poslouchat vaše dedukce o sobě samém. A proto mluvte o sobě se svými anděly, se svou duší, se svým vnitřním rádcem. Mluvte o sobě s Bohem. To jsou ty správné uši, které vás vyslechnou, a které vás přivedou k těm správným prožitkům. To jsou ty správné uši na správném místě. Když se díky nim spojíte se svým nevědomím, když se stanou vašimi prostředníky. Otevřou se vám neuvěřitelné životní možnosti.

Rituály v ostatných znameniach: 

Z knihy Kniha rituálů – Martina Boháčová a jiné

Zdroj: Na krídlach anjelov