Ľudská duša podľa učenia Kabaly…

Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učení kabaly. Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo.  Odkazujeme každého, kdo má zájem o názory kabaly na lidskou duši na otisk přednášky Leiningenovy. V našem pojednání chceme doplniti výklad Leiningenův o tři prvky, kterými se v přednášce nezabýval, a sice o:

Reklamy

Kúzelný kruh života…

Tento týždeň pomenovávam „Šamanským“, pretože bude väčšinou o šmanskej technike. Natrafila som na veľmi dobre spracovanú knihu, tak sa chcem s vami o ňu podeliť. Mne šamanské cestovanie dalo veľmi veľa. Veľa múdrych ľudí povedalo:

„Ak chcete vedieť o sebe pravdu, obráťte sa do svojho vnútra, tam je ukrytý váš poklad! „

To čo som zažila vo svojich vnútorných svetoch sa nedá opísať len slovami. Pocitové prežitky sú neskutočné, neopísateľné. Šmanizmus  ma priviedol ku Kabale,  tam som pochopila ako sú prepojené. Cesty šamana sú vlastne putovaním v strome života, kde aj ako duše po opustení fyzickej schránky putujeme a očisťujeme sa. Zohar  krásne opisuje jednotlivé sféry . 😉 Continue reading “Kúzelný kruh života…”

Siene dolného sveta…

První oddělení: Jesod

Jesod je říší temnoty, v níž přebývají zlé a negativní bytosti. Svými špatnými a zlými skutky tvoříme zlé bytosti, které působí zmatek a utrpení v našem životě.

První oddělení dole, DOLNÍ ODDĚLENÍ JESOD, KTERÉ JE PRVNÍ ZDOLA, je místem temnoty a nic neosvěcuje. Je utvořeno jako sídlo duchů, vykonavatelů soudu a mocných, bouřlivých duchů. TYTO KLIPOT (SKOŘÁPKY S NEGATIVNÍMI DUCHOVNÍMI SILAMI) jsou neviditelné a nemají ani světla ani temnoty, ani žádný tvar. KAŽDÝ JE SILNĚJŠÍ NEŽ TEN PŘED NÍM, POČÍNAJE PRVNÍ ZE ČTYŘ KLIPOT. NA ONOM MÍSTĚ. nejsou zřejmí, jelikož nemají žádný tvar.

TOTO ODDĚLENÍ ODPOVÍDÁ „BEZTVAROSTI,“ PROTOŽE NIKDO NEVÍ O EXISTENCI TĚCHTO KLIPOT (SKOŘÁPEK). Continue reading “Siene dolného sveta…”

Siene horného sveta…

Sedm síní Horních světů

Zohar vysvětluje, že předchozích sedm oddělení je stavebními bloky a základy pro další, vyšší roviny Síní.

První síň: Jesod

Tato říše je panstvím anděla, který uděluje velké milosrdenství všem duším, které konvertují a následují pravou cestu Stvořitele. Rabbi Šimon pravil: Pojďte a vizte: Těchto sedm oddělení VYŠŠÍCH SVĚTŮ, o nichž jsme hovořili, obsahuje sedm síní založených na postřehnutých tajemstvích víry, JÍŽ JE MALCHUT DUCHOVNÍHO SVĚTA ACILUT. Ty odpovídají sedmi božským oblohám. V každé jedné síni je nebeský duch, KTERÝ JE ANDĚLEM ZODPOVĚDNÝM ZA DANOU SÍŇ. Continue reading “Siene horného sveta…”

Sedem siení Horného a Dolného sveta…

Duchovní a fyzické světy jsou rozděleny po sedmi. To jsou odrazy 7 Sefirot, neboli rozměrů.

SLOVA: „Země pak byla nesličná a pustá“ již byla vysvětlena. NAVÍC je tato země zemí horní, NUKVOU ZEIR ANPIN, která sama o sobě nemá žádné světlo. „Byla“ NAZNAČUJE, že původně byla ve stavu uspořádaném, ale nyní se stala, nesličnou, pustou a temnou. PÍSMO UŽÍVÁ přímo slova „byla“ ABY NÁS PŘIVEDLO K UVĚDOMĚNÍ SI TOHO, ŽE BYLA DOKONALÁ.

Později se snížila a ubylo jí světla A TAK VZNIKLA nesličnost (beztvarost), prázdnota, temnota a duch – což jsou čtyři prvky (živly) světa, jež byly zabudovány do ZEMĚ.

Sedm Sídel Dolní Země Fyzická říše se skládá ze sedmi oddělení, neboli světů. Ty se nazývají Erec, Adama, Gej, Nešeja, Cija, Arka a Tevel. Naší fyzické zemi odpovídá Tevel. Když se Rabbi Josi dotazuje na povahu světa zvaného Cija, Rabbi Aba odpovídá, že tato říše je místem v Pekle.

Svět Nešeja, vysvětluje Zohar, je zván zapomění. Je naprosto zapomenut, protože je bez jakéhokoli tvaru. Dalším vysvětlením „a (tu) zemi“ je, že tato slova obsahují dolní zemi, která byla utvořena v odděleních, stejně jako horní ZEMĚ. A to ZNAMENÁ: „Země pak byla nesličná a pustá, a tma… a duch…“ A tato oddělení země se nazývají Erec (země), Adama (hlína), Gej (údolí), Nešeja (zapomnění), Cija (sucho), Arka (půda) a Tevel (svět).

Hlavní rovinou země je Tevel, o němž je psáno: „Onť soudí okršlek (Tevel – svět) v spravedlnosti“ (Ž 9:9).

TOTO SE NEPÍŠE O ŽÁDNÉ JINÉ ROVINĚ ZEMĚ, A PROTO ŘÍKÁME, ŽE JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.

Rabbi Josi se zeptal: Jaká je POVAHA TÉTO ZEMĚ ZVANÉ Cija? RABBI ABA mu odpověděl: Je to místo v Gehenom, neboť je psáno: „Po zemi Cija (vyprahlé) a stínu smrti“ (Jr 2:6). A PROTOŽE „STÍN SMRTI“ JE MÍSTEM V GEHENOM, JE JÍM I CIJA. Toto je tajemství slov: „A tma byla nad propastí“ (Gn 1:2), což se vztahuje ke Gehenom. To je pustina, poušť, místo Anděla smrti, o němž se praví: „On zhasíná tváře všechno stvoření.“

Je to též místo horní temnoty, ZMIŇOVANÉ VE SLOVECH „A (TU) ZEMI.“

„Beztvarost (nesličnost)“ je země zvaná Nešeja (zapomnění). JE TAKTO ZVÁNA, PROTOŽE nemá žádnou podobu, až je úplně zapomenuta. Rabbi Chija NESOUHLASÍ A říká: „tato země zvaná Gej (údolí) JE PRÁZDNOTOU, A NE ARKA (PŮDA).“. A slova: „Duch Boží vznášel se“ se vztahují k ZEMI ZVANÉ Tevel (svět), která je živena duchem Božím, JMENOVITĚ DUCHEM BINY ZVANÝM ELOHIM (BŮH). Všechno to jsou součásti stejné roviny.

Sedm Sídel Horní Země Stejně jako je sedm oddělení dolní země, je i sedm oddělení v nebeských říších. Jsou umístěny jedno na druhé v paralelních dimenzích, mimo dosah lidského chápání.  Podobně je sedm oddělení v zemi horní, božské.

MALCHUT SVĚTA ACILUT JE ASPEKTEM ZEMĚ V MALCHUT SVĚTA ACILUT, PODOBNÉ ONÉ DOLNÍ ZEMI POPISOVANÉ VÝŠE JAKO MALCHUT ASIJAH.

Je sedm oddělení nahoře, V MALCHUT, umístěných jedno na druhém. A ve všech těchto odděleních sídlí svatí andělé, jedni nad druhými, PODLE SVÉHO POSTAVENÍ. Podobně jsou andělé i dole V SEDMI ÚROVNÍCH ZEMĚ ASIJAH, a ti lnou k sobě, takže mohou být jedním. Je sedm oddělení nahoře, VE SVĚTE ACILUT, a horní země, MALCHUT, je obsahuje, a ony v ní sídlí. A ony zahrnují chválou Svatého, budiž veleben.

NICMÉNĚ, úrovně a jejich umístění se od sebe vzájemně liší.

Pokračovanie Sedem sieni horného sveta

Siedma sieň záhrady Eden…

Sedmí síň: Bina

Toto je nejskrytější ze všech síní. Všechny ostatní jsou spojeny s touto síní a jsou jí korunovány. Není to sídlo duší, ale síň, do níž vstupují při své cestě na své příslušné místo.

Většina nesouladu a zmatku v životě vzniká z temnoty tvořené nepřítomností duchovního Světla. Když procházíme písmena, která nám vyprávějí o tajemství sedmé síně, přinášejí tyto verše do našeho života všeprostupující Světlo Stvořitele.

Avšechny tyto síně jsou spojeny a korunovány jedinou síní, jež je síní sedmou. Tato síň je skrytější a nejasnější než všechny ostatní.

Ve středu této síně stojí sloup zelené, bílé, červené a černé barvy. Continue reading “Siedma sieň záhrady Eden…”