Kategórie
Anjeli Liečenie

Liečenie prostredníctvom svetlených dráh…

9788089115501Práce se světelnými dráhami je jednoduchou, a přesto účinnou terapií, protože – jak jsem se zmínila na počátku – díky jemným dotykům povzbuzuje a har­monizuje životní sílu. Podstatným předpokladem pro tento léčebný postup je, abyste byli pozorní a milující. Práce se světlem vyžaduje vnitřní klid a čas věnovat se svému bližnímu. Otevřená srdeční čakra – centrum lás­ky ve středu hrudi – je zdrojem soucitu a úcty k těm, kteří hledají pomoc. Proudící světlo je světlem lásky!

Duchovní pomocníci, kteří znají plán vašeho ži­vota, ve vás možná nechali dozrát přání být tu pro dru­hé a nabízet pomoc, když je potřeba. Jsou na tuto ob­divuhodnou aktivitu připraveni z duchovního světa: paprsky světla vyzařující během léčení z rukou jemně a uvolněně vnikají do energetických drah léčeného, světelná a životní síla v sobě nesou nové impulzy. Tělo a duše žijí díky kosmickému světlu a každý atom vibru­je touto silou. Láska teče a proudí, láska chce jednotu, láska vede zpět ke všeobsahující lásce. Léčivá energie rozpouští všechny neprůchodnosti a zábrany, které brá­ní toku energie ve světelných dráhách.

Léčit prostřednictvím světelných drah znamená dát se do služby všeobsahující lásky. A to je skutečný duchovní úkol. Nejsou to naše vlastní síly, které jsou předávány, protože pouze Božské světlo má tu schop­nost, že dokáže vyvolat očividné uzdravování. Proto je důležité, abyste největší význam přikládali svému duchovnímu rozvoji. Čím více se vám podaří vyřadit vlastní vůli a stát se kanálem, kterým může působit du­chovní světelný svět, tím silnější bude síla, jež vychází z vašich rukou. Vaše vibrace se zvýší každodenní medi­tací. Tiché modlitby vás spojují se zářením světelných bytostí, které jsou při každém léčení přítomny a které podporují proudění světla.

Jak má vypadat místnost určená pro léčení

Léčení prostřednictvím světelných drah může být vlastně vykonáváno na každém klidném místě, na kte­rém se nachází lůžko (v nouzi postačí i pohodlné lehát­ko). Pokud však chcete s touto nádhernou terapií pra­covat častěji, je lepší zřídit si světlou místnost urče­nou výslovně pro léčení a udržovat v ní stálou příjem­nou teplotou. Dále budete potřebovat pohodlné sedátko nebo židli bez opěradel pro ruce, a pak tedy nejlépe ma­sážní lůžko. V nohách a v hlavě lůžka si můžete sami pro sebe přistavit další sedátko. Je důležité, aby klient ležel pohodlně a také abyste vy jako léčitelé, mohli pra­covat bez velké námahy a v klidu. (Léčená osoba, ať už je to člen rodiny, muž, žena nebo třeba dítě, je dále pro zjednodušení označována jako „klient“.) Místnost si upravte se vší láskou, protože duchovní pomocníci se v prostředí, které jste připravili, chtějí cítit dobře!

Je samozřejmé, že své klienty přijímáte jako hos­ty, zdvořile a přátelsky. Práci se světelnými dráhami za­čněte přátelským rozhovorem, který klienta příjemně naladí.

LÉČENÍ

Následujících čtrnáct bodů vám umožní získat přehled o průběhu léčení prostřednictvím světelných drah. Jak jsem se již zmínila, zvolila jsem pro léčené osoby název „klient“, ale toto označení se samozřej­mě nevztahuje pouze a výlučně na terapii prováděnou v rámci praxe. Vše velké začíná růst od malého, proto je vaše práce se světlem (možná nejprve) prospěšnou pomocí v rámci rodiny nebo okruhu přátel! Během lé­čení zůstává klient oblečený, má pouze zuté boty a pří­padně povolený pásek nebo cokoli, co by ho mohlo škr­tit. Běžná doba jednoho léčení je zhruba šedesát až de­vadesát minut podle zdravotního stavu klienta.

Přehled

Klient sedí

1. Jemné dotyky v oblasti ramen a šíje a na­ladění.

2. Uvolnit obratle celé páteře odshora dolů.

3. Přejet přes obratle a ještě jednou lehce na­masírovat šíji.

Klient leží na zádech

4. Vyrovnat auru a čakry (stojíme vedle klienta).

5. Uvolnit šíji, krk a týl (stojíme nebo sedíme u hlavy klienta).

6. Uvolnit celou oblast čela.

7. Uvolnit body na hlavě, u kořene nosu, na tvá-řích a v oblasti brady.

8. Uvolnit krk po stranách a klíční kosti až k ramenům.

9. Dobře uvolnit paže a ramenní klouby.

10. Uzavřít auru nad hlavou.

11. Uvolnit paže a body na prstech u rukou (sto-jíme vedle klienta).

12. Uvolnit kolena a holeně (stojíme nebo se­díme u klientových nohou).

13. Otevřít kotníky a chodidla.

14. Poděkovat a zakončit léčení.

Podrobný postup léèení

Naladění

Klient sedí na pohodlném sedátku. Máme volný přístup k jeho zádům a začínáme s uvolňováním ener­getických blokád naladěním. Velmi jemně položte své ruce, aniž byste na ně tlačili, na klientova ramena. Myšlení necháváme vol­ný průběh a dáme více prostoru cítění. Krátké naladění má blahodárný a uklidňující účinek. Několika následu­jícími slovy (samozřejmě je můžete podle individuální­ho případu zkrátit nebo obměnit) přivedete sebe i svého klienta do harmonické a klidné vibrace:

Nyní se zklidníme. Máme jeden pro druhého dostatek času. Aby se vnitřnímu klidu dosta­lo více prostoru, soustřeďujeme se na proud vlastního dechu a pozorujeme, jak klidně vchází a zase vychází. Teď cítíme chodidla na podlaze. Jsou teplá a široká. Cítíme jem­nohmotné kořeny, které nás spojují s hlubi­nou země. Síla země plyne jako energie jin chodidly a nohama směrem nahoru. Pánev je široká a uvolněná.

Představujeme si, že nad námi svítí překrásné, jasně zářivé Slunce. Jeho světlo září do nása skrze nás. Světlo lásky přijímá každá buň­ka v těle. Proud světla plyne hlavou, rameny, pažemi a rukama, zády a břichem, skrze boky a nohy až k chodidlům. Úžasné léčivé světlo se rozlévá v každé čakře. Něžně nás zahaluje ochranný plášť ze světla a lásky. Do všech or­gánů, do všech částí těla vniká světlo a léčivá síla. Každá molekula, každý atom se obnovu­je a nově nastavuje. Energie plyne od hlavy k chodidlům a od chodidel k hlavě.

Vše, co se kosmickému světlu postaví do ces­ty, nyní rozpouštím silou, jež proudí z mých rukou. Prosím světelné bytosti o podporu, aby se tato duše osvěžila veselostí a toto tělo novou životní silou.

Podle konkrétních tělesných a duševních poruch je možné doplnit odpovídající kladné tvrzení, afirmaci. Jak jsem řekla: toto naladění můžete obměňovat vlast­ními slovy anebo ho zkrátit. Důležité je, aby vytvoři­lo prostor, který budí důvěru, a skrze vnitřní usebrání a soustředění zvýšilo vibraci vědomí.

1. Oblast ramen a šíje

Vaše ruce se jemně dotýkají obou klientových ra­men. Vnitřní klid vám dovoluje, abyste se na klientovu vibraci zcela naladili. Je možné, že vnímáte jeho dušev­ní a tělesný zdravotní stav. Je to forma „jasnocítění“ a nazývá se empatie. Vaše mozkové vlny začínají harmo­nicky vibrovat s vlnami klienta.

Ruce začínají být citlivé a začínají vnímat ener­getické blokády jako například zatvrdliny v látce nebo také negativní pocity. Položte své prsty na místa, kte­rá vyžadují naplnění energií. Tato místa povzbuzuj­te velmi lehkými krouživými pohyby konečků prstů. Počkejte, až zablokovaná energie začne opět proudit.

Pozor! V šíji bývá usazen strach! Oblasti šíje při práci se světelnými dráhami věnujte zvláště velkou po­zornost. Traumata neboli duševní otřesy či zranění, ne­hody nebo šoky totiž nejčastěji způsobují silné bloká­dy energetického systému v oblasti šíje a skutečné du­ševní uzdravení se dostavuje uvolněním těchto blokád. Psychoterapie by této možnosti měla rozhodně využít. K psychoterapii možná bude v budoucnosti dokonce pa-třit léčení traumat tímto způsobem a nejen slovy. Dovol-te mi, abych se v souvislosti s oblastí ramen a šíje zabý­vala tímto důležitým tématem poněkud podrobněji.

Uvolnění oblasti ramen a šíje.

Velmi jemně položte ruce na kliento­va ramena, aniž byste na ně tlačili. Nejčastěji bývá postižen meridián močového mě­chýře, který zobrazenou oblastí probíhá. Zde se dušev­ní otřesy zapouzdřují v rušivá pole zvláště často. Jde o traumata, která mohou sahat až do dětství, a dokon­ce až do prenatálního období. Nejčastěji jsou to oba­vy, strach nebo pocity odmítání a ošklivosti – negativ­ní pocity, které tehdy vznikly na základě zcela konkrét­ní události. Blokáda vznikla v meridiánu, avšak pocit, jenž se k ní váže, se nachází v odpovídající čakře, kde vytváří doslova temný mrak. Pokud takové nerozpo­znané blokády nejsou léčeny, mohou po celý život zá­važně narušovat duševní stav i fyzické zdraví.

Zde jsem pro vaši informaci přiřadila nejběžnější pocity k nejčastěji postiženým čakrám:

Strach, hrůza, panika 3. nebo 4. čakra

Odmítání, kritika, pocity ošklivosti 2. nebo 3. čakra

Osamělost, deprese, bezmocnost 4. čakra

Zklamání, smutek, sebekritika 4. čakra

Starosti, pesimizmus, nenávist 2. nebo 3. a 4. čakra

Vztek‚ hněv, agresivita 2. nebo 3. čakra

Práce se světelnými dráhami je podle mých dlou­holetých zkušeností efektivní a rychle působící psy­choterapií. Bolestné pocity bránící plynutí energie mohou být jen zřídkakdy rozpuštěny pouze rozhovo­rem. Aby došlo ke skutečnému uzdravení, je potřeba odstranit tyto překážky z energetických drah, proto­že blokují celý energetický systém i čakry. Meridiány a čakry tvoří jednotu, která vzájemně propojuje tělo a duši.

Pokud klient zažívá silné emoce jako strach nebo smutek, ukáže vám vnitřní vedení v podobě obrazu nebo symbolu, kdy a kde k duševnímu otřesu došlo. Takovéto informace a vhledy z úrovně kosmického světla, jež obsahuje vše, vám budou stále více pomá­hat získávat vnitřní klid a rozšířené vědomí. Určité si­tuace z dětství mohou být „viděny“ jako ve snu, někdy jako předměty nebo symboly, které poukazují na něja­ký traumatický zážitek. O těchto „informacích“ hovoř­te s klientem obezřetně a chápavě a ptejte se ho, co se tehdy odehrálo. Nenechte se odradit, jestliže toto nadá­ní neobjevíte ihned. S rostoucí senzibilitou a cvikem se tohoto „vhledu“ dostane i vám.

Viac v knihe Anjeli liečia svetlom Thali Trudi 

Podobné: 

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA RAfAeLA Doreen virtue, Ph.D.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.