Kategórie
Energia

Dokonalé čištění emočního těla…

Čím se odstraňují vytvořené myšlenky.

odpusteni-leciPrincipiálně řečeno, nástrojů na odstraňování negativních myšlenkových spojů existuje hodně. Jedná se o známé techniky, kdy s pomocí speciálních cvičení se člověk naplní fialovým světlem, které odstraňuje všechny negativní prožitky. Nebo se jedná o holodynamiku, kdy se s pomocí speciálních technik odborníků vyjeví nejostřejší negativní myšlenky a mění se v pozitivní emoce. Další z technik je bianemika, kdy v procesu speciální techniky – oditingu – si vzpomenete a mnohokrát rozebíráte vaše negativní prožitky, čímž se jejich síla začne ztrácet. Nebo jde o metodu duchovně-emocionálního léčení, kdy specialisté spolu s vámi objevují vaše emoční problémy a společně je přeprogramujete, Či jde o program pokání Timura Sadeckého, kdy se pod vedením terapeuta obracíte k vyšších duchovním silám a prosíte je o odpuštění za 97 všemožných hříchů. Můžeme hovořit i o technice rebefingu, kdy v režimu kyslíkové otravy znovu prožíváte negativní emoce a stejně tak je ze sebe dostáváte ven.

Určitě existuje ještě mnoho dalších pozoruhodných metod jak se očistit od negativních emocí, které jste dříve získali.Tyto metody však pracují ve svém základu na jedné emoci, té, která je pro vás tím největším současným utrpením a vlastně té, která vám způsobuje největší bolest (pocit křivdy vůči milovanému muži, který vás opustil kvůli jiné žene atd.). Jenže karmické „vychovávání” se týká všech vašich nakupených myšlenkových negací. A to i takových, na které jsme již dávno zapomněli.l když je pravda, že pokud se vám podaří očistit alespoň jednu závažnou uloženou myšlenkovou negaci, sníží se tím i celková úroveň hladiny v Osudu. Právě proto užití kterékoli výše jmenované techniky má pro vás zcela jasný a rychlý efekt. Jenže často ne na dlouho, protože tyto techniky nejsou schopny uzavřít záklopku vaší „karmické nádoby”.

Dokonalé čištění emočního těla.

Navrhujeme proto, abyste své emoční tělo vyčistili úplně. To znamená, že musí dojít k samočištění od jakýchkoli negativních myšlenkových forem, které ve vás kdykoli vznikly (nebo vzniknout mohly) při vzájemných kontaktech s jinými lidmi. A jelikož jste se v průběhu života setkali se spoustou lidí, je třeba emoční tělo čistit nikoli ve vztahu ke konkrétní osobě, ale ve vztahu ke všem lidem vůbec. Pokud jste již lidé staršího věku a v průběhu života jste nerozlišovali příliš to, co je a není mravné, můžete v sobě nosit stovky myšlenkových negací – podle toho, s kolika lidmi jste zažili

negativní prožitky.Představujete si, jak lze vyžehlit vaše emoční tělo? V představě jde o pevné klubko špinavě šedých negativních prožitků. Aby se mohlo očistit, je třeba se hodně zapotit. A nějaká senzibilní osoba se zapálenými svíčkami a šamanskými zaklínadly vám teď sotva pomůže. Odstraní jednu dvě špatné myšlenkové vazby, ale ostatní vám budou znepříjemňovat život a přispívat k ještě většímu nárůstu „skladiště slovních různic”.

Vzpomeňte si na všechny vaše známé.

Doporučujeme proto sestavit si seznam všech lidí., se kterými jste se tak či onak kontaktovali v mateřské škole, základní škole, institutu, v zaměstnání, v rodinném kruhu atd. Do seznamu zapište všechny, na které si dokážete vzpomenout. Nezapomeňte tam zapsat i sebe, pokud jste někdy sami sebe za něco odsuzovali. Samozřejmě, že na prvním místě seznamu budou lidé, jejichž jednání ve vás vyvolalo velmi silné negativní emoce. A potom zapište ostatní. Provádět očistu těla emočního je třeba právě ve vztahu ke každému z těchto lidí zvlášť. Není to lehké a budete potřebovat dva až tři měsíce úporné práce.

Očistu nelze provést rychle.

Pokud se pokusíte jednoduše odpustit všem svým bývalým nepřátelům a dokonce k nim budete přímo překypovat blaho-sklonností a láskou, sotva se v ten moment dokážete dostat zpoza karmického „vychovávání”. Láska k dřívějším nepřátelům pouze znamená, že jste překryli záklopky, kudy se vaše hříchy dostávaly do „karmické nádoby”. Znamená to, že váš Osud se přestal dále plnit. Ale vůbec to neznamená, že úroveň jeho zaplnění se najednou zmenší. Časem ano, ale ne hned Proto může vzniknout situace, že již všechny kolem sebe máte rádi, ale změn k lepšímu se nemůžete dočkat; právě naopak — nepříjemnosti pokračují. A to je moc smutné, že? Co s tím, když se dostaneme do takové situace?

Pokud si vzpomenete na strukturu vývodových trubek „Karmy a osudu”, existuje zde i trubka s názvem Pochopení činů. Zřejmě je třeba k rychlé očistě vašeho Osudu využít právě ji. To znamená vědomě realizovat skutky tak, aby se váš Osud očistil. Hodí se pro to vaše milosrdenství a dobročinnost, ale nejde o cestu rychlou. Aby tato trubka začala aktivněji slévat vaše hříchy, je třeba provádět speciální cvičení.

Jedno z nich, které vřele doporučujeme pro očistu „karmické nádoby”, se nazývá Meditace odpuštění. Je to cvičení dosti známé, provádí se v nejrůznějších duchovních školách v různých variantách.Toto cvičení, současně prováděné s očistou prožitků, vám bude pomáhat zastavit plnění „skladiště slovních různic”. Je založeno na principu vytěsnění negativních myšlenek, získaných od jiných lidí a jejich nahrazení myšlenkami pozitivními.

Cvičení se provádí v libovolném čase, pouze vaše hlava musí být čistá, nezatížená starostmi z práce nebo konkrétními problémy odjinud. Můžete je provádět například tehdy, když jdete po ulici, jedete autobusem, sedíte na poradě, stojíte ve frontě atd. To znamená tehdy, když se vaše vůle začíná oslabovat, nemáte pro to žádný důvod a „skladiště slovních různic” se na vás snaží zaútočit s plnou parádou.

Cvičení MEDITACE ODPUŠTĚNÍ

Vyberte si nějakého konkrétního člověka, který vám ublížil a ve vás zůstala křivda. Dejme tomu, že se jedná o vašeho otce. V myšlenkách začněte mnohokrát za sebou opakovat frázi „S láskou a vděčností odpouštím svému otci a přijímám jej takového, jak jej stvořil Bůh (nebo: přijímám jej takového, jaký opravdu je). Stejně tak prosím svého otce za odpuštění mých myšlenek, emocí a skutků, namířených proti němu”. Tato formule má nejlepší efekt pro stírání emocí ve vztahu k žijícím lidem, s nimiž se periodicky setkáváte a máte z kontaktu s nimi nepříjemný pocit.

Pokud nevíte, kde se v současné době zmíněný člověk vyskytuje, formule může být kratší: „S láskou a vděčností odpouštím (jméno člověka). Stejně tak prosím o odpuštění (jméno člověka) za mé myšlenky, emoce a skutky proti němu namířené”. Pokud jste si jisti, že dotyčný člověk již zemřel a ve vás mohly zůstat nějaké prožitky s ním spojené, meditační formule bude znít následovně: „S láskou a vděčností odpouštím (jméno člověka) a propouštím jej. Stejně tak prosím o odpuštění (jméno člověka) za své myšlenky, emoce a skutky, proti němu namířené.”

Vybraný meditační text je třeba v myšlenkách opakovat dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik hodin. Nebo do té doby, než nebudete ve své hrudi cítit teplo, vycházející z oblasti srdce. Pocit tepla však není cílem meditace, dokonce se nemusí objevit ani při dlouhodobé a efektivní očistě či začne působit až za pět minut po začátku práce – v tom případě svědčí pouze o vaší bohaté fantazii. Meditaci je skutečně nutné provádět dlouhoudobu. Obecně lze říci, že doba meditace ve vztahu k jednomu člověku trvá cca jednu až pět hodin. Skládá se z epizodních meditací, trvajících 10-30 minut v kterékoli době (podle toho, jak moc je mozek přetížený).

Po očištění myšlenkových křivd na svého otce přejděte myšlenkově na opakování následující fráze: „S láskou a vděčností mi odpouští můj otec”. Stejným způsobem setřete ve svém emočním těle ty negativní myšlenky, které na vás „navěsil” váš otec tím, že používal negativní prožitky proti vám (jistojistě jste ho někdy nějak roztrpčili a on se na vás rozzlobil a urazil se). Tato fráze se opakuje tak dlouho, dokud neucítíte v hrudi stejný pocit tepla, nebo do té doby, dokud se zavřenýma očima neuvidíte jeho obraz před sebou. Pokud se proces setření jeho negativních myšlenek podařil, poznáte to tak, že se k vám otec (ve vaší představě) otočil tváří, usmál se a dokonce vám zamával. Svědčí to o tom, že vaše emoční tělo je očištěno od křivd a dalších negativních emocí, které na vás otec „navěsil”.

Ale podobné obrazy nebo pocity se neobjevují u všech lidí -proto je třeba neprožívat negativně fakt, že se neobjevily. Rozhodujícím výsledkem meditace je taková změna vztahu k člověku, kdy žádný jeho skutek ve vás nemůže vyvolat negativní prožitky. To znamená, že takové skutky nebo slova, která ve vás dříve vyvolávala negativní prožitky, vás nyní vůbec neznepokojují, naopak, vy sami máte možnost jednat tak, jak sami chcete.

Upozorňujeme však na to, že tato technika není afirmace a nepracuje na výměně jednoho tvrzení za druhé. Tato technika pouze čistí vaše emoční tělo od nakupených negativních prožitků. Podobá se velkému pilníku,kterým je třeba obrousit dlažební kámen prožitků do základního tvaru. Výsledkem očisty je to, že v emočním těle nic nezůstane na svém místě -jen prázdno a čistota. Ale nespěchejte s jeho možným zaplněním novými prožitky – potěšte se, i když ne na dlouho, stavem vnitřního klidu a všeodpuštění! Jedná se o stav příjemný, kdy si člověk neklade žádné nároky na okolní svět. A okolní svět vám nic špatného neprovede. 

Nelze mechanicky opakovat fráze a odpoutávat svoji pozornost

Výše zmíněná technika je vlastně meditace a jako taková vyžaduje plné soustředění a ponoření se do procesu mnohonásobného opakování výše zmíněných formulí. Zcela nepřípustné je čistě mechanické opakování frází, kdy se v jedné polovině hlavy se opakuje fráze o odpuštění, a v druhé si spokojeně pracuje „skladiště slovních různic”. Efekt takového mechanického opakování je nulový. Takže se nedoporučuje spojovat meditaci odpuštění s jakýmkoli hnutím mysli, myšlenkovými představami atd. Toto „přidávání” do meditace spotřebovává vědomé úsilí, které ji ve výsledku může zvrátit v čistě mechanické opakování frází. Výsledek tak může být nulový. Meditace potřebuje plné soustředění a pohroužení do sebe!

K posílení meditačního efektu je možno zkusit vyvolat si v mysli vzpomínky na vaši minulost, kdy jste měli konflikt s člověkem, ve vztahu k němuž meditaci provádíte. Taková vzpomínka lehounce popostrčí váš emoční plán a k odpuštění může dojít rychleji.

Jindy v počátečních stadiích meditace vznikají čistě fyziologické jevy, jako jsou zadržování dechu, křeče, slzy, kašel nebo bolesti hlavy. Tyto symptomy hovoří o tom, že jste nalezli svoji nejsilnější myšlenkovou vazbu a zkoušíte ji ze sebe setřást. A jí se to nelíbí! Proto blokuje vaši práci a vyvolává nepříjemné pocity. Nepodlehněte tomu! Překonejte se, byť jen na pět minut, a dál vše půjde již dobře. Bolest a jiné nepříjemné pocity zmizí a výsledný efekt meditace bude ohromující! Najednou pocítíte odlehčení a svět se vám ukáže v celé své kráse.

Provádějte meditace ke všem lidem, které znáte.

Ukázali jsme si meditaci odpuštění jen ve vztahu k otci. Jak jistě chápete, jde jen o první krok k úplné očistě vašeho emočního těla od negativních prožitků. Dále je třeba provést takovou meditaci i ve vztahu k dalším blízkým lidem, například k matce, bratrům nebo sestrám, manželovi nebo manželce (ať je jejich počet jakýkoliv). Dále provádějte meditaci na všechny své příbuzné, kteří se nějakým způsobem vetřeli do vašeho života (na každého zvlášť). Na známé ze zaměstnání nebo na ty, kteří vás nějak upoutali. Na vaše milované, se kterými jste se rozešli. Na vás samotného (samotnou). Meditační fráze v tomto případě je tato: „S láskou a vděčností si odpouštím a přijímám se takovým (takovou), jakým (jakou) mne stvořil Bůh. Prosím o odpuštění za své myšlenky a emoce, které jsem si sám sobě přivodil.”

Lidem je vlastní odsuzovat se nebo urážet se sami na sebe (proč jsem tak neúspěšný, ošklivý, stydlivý, hloupý atd.). Ale vlastní odsuzování je stejným hříchem, jako odsuzování jiných. Proto je nezbytně nutné odpustit sobě, čili odpustit tomu (nebo té), kdo nás má rád Následně je dobré meditovat na život. Určitě jste někdy dříve nadávali na život – například za to, že vám vzal milovaného nebo příbuzného, proč se vám tak špatně žije atd. Formule pro meditaci na život bude znít následovně: „S láskou a vděčností odpouštím životu a přijímám jej takový, jaký je. S láskou a vděčností mi život odpouští mé myšlenky, emoce a skutky, kterých jsem se vůči němu dopustil.”

Obecně čas meditací odpuštění závisí na tom, kolik křivd ve vztahu k životu jsme si za celá léta nakupili. Meditace na lidi, kteří ve vás vytvořili pouze konfliktní stav, trvá několik hodin celkem. U bývalých známých nebo příbuzných, na něž jste si vzpomněli jen s obtížemi, je souhrnná doba meditací 10-30 minut na každého zvlášť.

Udělejte si dostatečně dlouhý čas na splnění tohoto úkolu. Tak například, pro úplnou očistu člověka ve věku zhruba čtyřiceti let od všech křivd je potřeba minimálně jeden měsíc práce nad sebou samým, a to kdykoli, ale ne v rozsahu delším než je 24 hodin. Obecně platí, že doba pro meditaci by měla trvat v rozsahu nejméně 12 hodin.

Při pročítání těchto řádek může vzniknout dotaz: proč je třeba tak dlouho opakovat meditaci odpuštění? Vždyť vy sami si už na křivdy oněch lidí nepamatujete, druhým jste již odpustili a soucítíte s problémy osob dalších. Vaše mentální tělo je čisté, tak proč je vlastně třeba vás v tomto případě vychovávat?

Hříchy jako špinavá skvrna na papíru.

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, pokusíme se o to s použitím jednoduchého přirovnání. Představte si, že vaše negativní myšlenkové pochody jsou jako špinavá skvrna na papíru. Čím větší a hutnější je toto myšlení, tím větší je i rozsah skvrny na papíře.

Je třeba papír očistit, ale vy sami máte k dispozici jen malý kousek gumy. Každý pohyb gumou po skvrně očistí nepatrnou část této skvrny. Ale abyste mohli očistit celou skvrnu, musíte provést mnoho pohybů touto gumou. A také čím větší je skvrna, tím větší počet pohybů gumou je třeba udělat

Právě proto vám navrhujeme mnohonásobně reálně opakovat meditaci odpuštění. Každé opakování setře jen nepatrnou část vašeho myšlení, takže pro dokonalou očistu je třeba provádět meditace skutečně často. Uvědomění si svých dřívějších chybných názorů a následně odpuštění svým nepřátelům – to je opravdu silný a velký děj, který umožňuje odstraňovat nejmarkantnější část vašich negativních forem myšlení. I když hovoříme o odstranění velké části, jde vždycky jenom a část a ne o celek.

Proto po očištění těla mentálního a akceptaci všech projevů tohoto světa nenechávejte v klidu vaše dřívější křivdy a zloby. Pracujte s nimi odděleně, a váš „správce” nedopustí, aby se vám dostalo „výchovných” zásahů.

Meditační efekt.

Přesto všechno, že existuje velké množství způsobů, jak se očistit od nakupených prožitků, doporučujeme používat právě meditaci odpuštění. Proč? Hraje zde roli řada faktorů.

Za prvé, při jejím použití není třeba schopnosti vizualizace, která je nutná při použití fialové záře a podobných vizuálních obrazů. Zdaleka ne každý člověk se dokáže naplnit fialovým světlem nebo si představit jiný neobvyklý myšlenkový obraz.

Za druhé, aplikace této techniky nepotřebuje účast kvalifikovaných specialistů – psychoterapeutů, jako je tomu například u dianetiky nebo u holodynamiky. Meditace se provádí v osamění a nikomu se nemusíte svěřovat se svými dřívějšími prohřešky.

Za třetí, tato technika nepotřebuje pomoc senzibilů, kteří otevírají vaši minulost a hovoří potom o dřívějších prožitcích (tak, jako je tomu při technice duchovně-emocionální celistvosti). Čistíte se úplně, a při více či méně důkladném plnění našich rad veškeré vaše prožitky se dostanou skutečně do zóny čištění a dojde k jejich setření.

Za čtvrté, tato technika nepotřebuje speciální prostor, čas, ani vlastní násilí na sobě samém, jak je tomu například u rebefíngu. Čistit seje možné vždy a všude, nevyjímaje ani schůzí v podniku, cestování v hromadném dopravním prostředku atd.

A jaký je výsledný efekt takového čištění? Za nepříliš velkého úsilí někteří naši následovatelé ze sebe vytěsnili až 15 % za dva týdny. Určitě lze dosáhnout i vyššího procenta, ale potom již může dojít k nebezpečí, že se vaše hlava přehřeje a její víčko se tlakem otevře. Potom místo získaného efektu riskujete pobyt na psychiatrii, po čemž sotva kdo touží. Takže buďte trpěliví a nespěchejte.

Kromě toho můžete lehce zdokonalit formuli meditace v souladu se svojí intuicí. Přesto však kategoricky nedoporučujeme přenechávat starosti s očistou vašich negativních prožitků na Bohu (jako např. „S láskou a vděčností prosím Boha, aby mě očistil od nahromaděných prožitků”). Takové věty mají sice svůj význam, ale my s jejich užitím nesouhlasíme. Sami jsme se dopustili hříchů, sami se od nich i očišťujme. Samozřejmě, že Bůh má k řešení úplně jiné starosti. Někdy dává meditace zcela překvapující výsledky již za zhruba 15-30 minut práce s ní. Například, nejednou jsme se setkali se situací, kdy účastník našeho semináře se začal „čistit” od svého příbuzného, s nímž již dva tři roky nemluvil z důvodů nějakého dřívějšího konfliktu. A najednou mu tento příbuzný sám zavolá a požádá o setkání. Nebo manžel neočekávaně jde a koupí své manželce květiny, i když to do doby meditace již léta nedělal. A tak dále. Očekávat nějaké změny ze strany osob, vzhledem ke kterým probíhá váš proces očisty není třeba. Ale buďte připraveni na to, že se vám to může stát.

Omezení použitých meditací.

Jediným námi zjištěným omezením při použití meditace odpuštění je to, že tato meditace pracuje pouze s prožitky, které jsme na sebe nakupili v tomto životě. Je to pochopitelné, protože meditace je metoda vedoucí k očistě jemnohmotného emočního těla, které se rodí a umírá společně s naším tělem fyzickým. Meditace nepracuje s problémy, které jsme si přinesli z minulých životů (karmické problémy, karmické uzly atd.). Znamená to, že s její pomocí je možné očistit svůj Osud jen do 10 – 15 procent (pokud je vám to vůbec potřeba). Tuto zkušenost máme ověřenou.

                  SHRNUTI

1.            Veškeré námi procítěné negativní prožitky se ukládají v našem emočním těle jako myšlenkové formy (směsice myšlenek a emocí) temné barvy.

2.            Negativní myšlenkové formy se neodstraňují ihned při změně našeho vztahu ke světu a při odpuštění našim dřívějším nepřátelům.

3.            Pro urychlení očisty emočního těla se předkládá návrh na provádění meditace odpuštění, jejímž výsledkem, přimnoha četném opakování určité formule, se negativní myšlenkové formy stírají.

Meditaci odpuštění je nutné provádět ve vztahu ke všem lidem, se kterými   jsme měli v životě jakoukoli vazbu,počítaje v to všechny příbuzné a známé,  sebe i život sám.

Z knihy Karma-Náprava chýb A. Svijaš

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.