Kategórie
Duša

Sedem úrovní ľudského tela…

První úroveň lidského energetického pole

Uvnitř této úrovně prožíváme všechny fyzické pocity – bolestné i příjemné. Nalezneme zde přímé korelace mezi energetickým prouděním, pulzací pole, jeho tvarem na první úrovni lidského energetického pole, a tím co pociťujeme ve svém těle fyzickém. Bolest pociťovaná v kterémkoliv místě našeho fyzického těla je v přímém vztahu k poruše funkce uvnitř první vrstvy aurického pole.

První úroveň pole bývá u tichých, citlivých osob většinou jemná, slabá a má barvu vody – je jasně modrá. U silných, robustních lidí bývá hrubozrnná, silná a má tmavší modrošedou barvu. Čím více jste spojeni se svým tělem, pečujete o něj, cvičíte, tím silnější a rozvinutější bude vaše první úroveň pole. Atleti a tanečníci mívají první vrstvu velmi rozvinutou – mohu vidět více energetických linek, jsou silnější, pružnější, více nabité a mají zářivě modrou barvu.

Jestliže je vaše první vrstva silná, je velmi silné a zdravé i vaše fyzické tělo a vy se radujete ze všech příjemných pocitů, které to přináší – vitality, fyzické aktivity, fyzického kontaktu, sexu a spaní. Týká se to také smyslového potěšení. Ochutnávat jídlo, přivonět k něčemu, naslouchat či dívat se vám bude působit radost. Znamená to, že s největší pravděpodobností užíváte všechny funkce vaší první úrovně a takto ji udržujete nabitou a zdravou, neboť právě častým používáním dochází k jejímu opětovnému nabíjení. Pokud však o své tělo nepečujete, zůstane vaše první vrstva slabá s přerušovanými, spletenými nebo nedostatečně nabitými linkami. V těch částech těla, o které pečujete nejméně, jsou linky slabší ještě více a velmi řídké.

Jestliže je vaše první úroveň slabá, vnímáte jako slabé i své fyzické tělo a spojení se všemi radostmi, které k němu patří, vám žádný požitek nepřináší. Protože nevyužíváte všechny jeho možnosti, zůstane slabé i nadále. Budete pravděpodobně ve spojení pouze s některými linkami. Ani toto vám nemusí vždy přinášet žádné potěšení, spíše to vnímáte jako něco, co je nutno snášet, s čím se musíte vyrovnat. Takto se můžete stavět například k fyzickým aktivitám jakéhokoliv druhu. Jiné možné kombinace: jídlo patří k vašim oblíbeným činnostem, ale nesnášíte fyzický dotek.

Druhá úroveň lidského energetického pole

Druhá úroveň je spojena s emocemi a pocity o sobě. Každý pohyb energie má vztah k určitému pocitu, který o sobě máte. Jasné barvy obláčků energie patří pozitivním pocitům. Tmavší, špinavě zbarvené stíny jsou spojeny s pocity negativními. Ve druhé úrovni můžeme nalézt všechny barvy. Obláčky energie proudí podél strukturovaných linií první úrovně pole.

Pokud dovolíte pocitům o sobě, ať negativním nebo pozitivním, aby volně proudily, zůstane aura v rovnováze. Vaše negativní pocity a k nim přidružené negativní energie budou uvolněny a transformovány. Jestliže si nepřipustíte, že takové pocity o sobě máte a zastavíte je, zastavíte také proudění energie ve druhé úrovni – tam, kde s těmito pocity koresponduje. Vaše druhá úroveň začne stagnovat a vytvoří se tmavé, špinavě zbarvené, nedostatečně nabité obláčky energie patřící těmto neprožitým pocitům ve vašem nitru.

Pokud je druhá vrstva silná a nabitá, emocionální vztah k sobě přináší radost. Znamená to, že máte spoustu dobrých pocitů týkajících se vaší osoby. Máte k sobě dobrý vztah a líbíte se sami sobě. Jste rádi sami se sebou a je vám to příjemné. Jestliže jsou nabité obě úrovně – první i druhá, nejenže se budete milovat, ale budou vás také těšit všechny fyzické požitky, které vám vaše tělo poskytuje.

Když je vaše druhá úroveň slabá a nedostatečně nabitá, potom buď o sobě nemáte mnoho pocitů anebo si jich nejste vědomi. V případě, že je nabitá, ale tmavá a bez pohybu, nasvědčuje to tomu, že sám sebe nemáte rád, ba možná se dokonce nenávidíte. Zadržování negativních pocitů o sobě může vést k depresím.

Třetí úroveň lidského energetického pole

Třetí úroveň je spojena s mentálním nebo racionálním světem. Linky struktury jsou velmi jemné a vypadají jako ten nejtenčí a nejprůhlednější závoj. Citrónově žluté světlo – energetické linky -pulzuje vysokou rychlostí. Zářivost, plnost a energetické proudění podle stojatých linií světla koresponduje s našimi mentálními procesy a se stavy mysli. Jestliže je tato úroveň vyvážená a zdravá, racionální a intuitivní mysl pracují harmonicky jako jeden celek, který vnímáme jako jasnost, rovnováha a smysl pro přiměřenost jednání. Pokud jsou první tři úrovně pole synchronizované, akceptujeme sami sebe, cítíme se bezpečně, na svém místě a máme pocit osobní moci.

Bude-li vaše třetí úroveň silná a nabitá, bude vaše myšlení jasné a mysl vám bude dobře sloužit. Váš mentální život bude aktivní a budete mít zájem o učení.

V opačném případě – třetí vrstva je slabá a nedostatečně nabitá – vám bude scházet schopnost jasného myšlení a pravděpodobně se nebudete zajímat o teorie ani intelektuální výboje. Když máte negativní myšlenky, pulzace pole jsou pomalejší, linky tmavší a zdeformované. Tyto „negativní myšlenkové formy” korespondují s našimi navyklými myšlenkovými procesy; změnit je je velmi těžké, protože osobě, která je prožívá, se jeví jako logické.
Jestliže je vaše první a druhá vrstva slabá, a třetí silná a plná energie, budete žít spíše rozumem než citem či tělem. Při řešení problémů se budete snažit spíše věci zdůvodňovat, než zvažovat své pocity. To ovšem automaticky znamená omezování životních prožitků a zkušeností.

Negativní myšlenkové formy mohou být také uvedeny do činnosti stagnujícími (nehybnými) emocemi ze sousedících – druhé a čtvrté – úrovní. Jinak řečeno, když se pokoušíme necítit negativní emoce o své osobě (druhá úroveň) nebo o někom jiném (čtvrtá úroveň), zastavíme energetické proudění ve druhé a čtvrté úrovni. Energetický tok ve třetí úrovni se tímto „zmáčknutím” zdeformuje.

Čtvrtá úroveň lidského energetického pole

Čtvrtá úroveň pole nese celý svět našich vztahů. Z této úrovně na sebe vzájemně působíme s ostatními lidmi, zvířaty, rostlinami, neživými předměty, zemí, sluncem, hvězdami a celým vesmírem. Je to úroveň vztahu „já-ty”. Tady jsou uloženy všechny naše pocity o ostatních. Energie čtvrté vrstvy se zdá být hustší, než je tomu u druhé, i když se jedná o vyšší vibrace. Na rozdíl od energie druhé vrstvy, která vypadá jako barevné obláčky, je energie čtvrté spíše jako tekutina určité barvy. Obsaženy jsou zde také všechny barvy.

Pokud čtvrtá úroveň nemá energii dostatečně nabitou – léčitelé ji nazývají energií nízkých vibrací -, vnímáme ji jako tmavou, hustou tekutinu. Používám pro ni název aurický sliz. Tento sliz je stejný jako ten, který se nashromáždí v těle při nastydnutí. Aurický sliz má na lidské tělo velmi negativní dopad – způsobuje bolest, přináší pocit nepohodlí, tíhy, vyčerpání a vede k onemocnění.

Energie čtvrté úrovně se od vás rozšiřuje k jiným osobám. Kdykoli je mezi dvěma lidmi nějaký vzájemný vztah, buď zjevný, nebo skrytý, celé proudy barevné, tekutině podobné bioplazmy vycházejí z pole jedno z nich a dosahují až do energetického pole toho druhého. Povaha vztahu koresponduje s povahou energetického vědomí proudění. Například, když je ve vztahu hodně lásky, můžeme vidět spoustu sladké růžové energie, která proudí v pomalých vlnách. Pokud se jedná o žárlivost, je energie tmavá, šedozelená, hlenovitá a lepkavá. Vášeň přidává k růžové barvě lásky hodně oranžové. Má povzbuzující účinek – vlny jsou rychlejší a s vyššími vrcholy. Jestliže je tam hněv, energie je „naježená” s ostrými, špičatými hroty a má tmavě červenou barvu.

Ve čtvrté úrovni energie je obsažena všechna naše láska a radost, ale i boje a bolest spojené se vztahy.

Čím více se s někým stýkáme, tím více energetických spojení mezi sebou vytváříme. Silná, zdravá a nabitá čtvrtá úroveň znamená, ţe máte mnoho silných, dobrých vztahů s ostatními. Ve vašem životě hrají velmi významnou úlohu přátelé a rodina. Jste mezi lidmi rádi a uplatníte se například ve službách.

Láska a srdce jsou pro vás v životě tím nejdůležitějším.

Slabá a nedostatečně nabitá čtvrtá úroveň může znamenat, že pro vás vztahy k ostatním nejsou tak podstatné. Možná jste samotář. Nemáte mnoho důvěrných přátel a pokud ano, máte s nimi problémy a zdá se vám, že tyto vztahy jsou pro vás spíše zátěží než přínosem. Můžete mít dokonce pocit, že se v nich topíte. Jestliže má mnoho lidí kolem vás silnější čtvrtou vrstvu než vy, vaše energetické pole může být opravdu udoláváno jejich energií.

Podobně jako pupeční šňůra spojuje dítě s matkou, existují provázky spojující nás s oběma rodiči, které lze vidět v aurickém poli již při narození. Jak procházíme v dětství jednotlivými stadii vývoje vyvíjejí se i provázky a stejně tak aura. Reprezentují náš vztah s matkou a vztah s otcem. Představují model, podle kterého budeme dál ve svém životě vytvářet vztahy jednak k mužům a jednak k ženám. Každý nový vztah přidá další provázky.

První tři úrovně aury představují fyzický, emocionální a mentální prožitek světa ve fyzickém těle. Čtvrtá úroveň vztahů tvoří most mezi fyzickým a spirituálním světem. Tři další vyšší úrovně představují fyzické, emocionální a mentální prožívání spirituálního světa. Jsou předlohami pro tři nižší úrovně – sedmá úroveň je předlohou pro třetí, šestá pro čtvrtou a pátá pro první. Každá vyšší úroveň slouží jako model pro odpovídající nižší úroveň.

Pátá úroveň lidského energetického pole

Pátá úroveň se nazývá úrovní Boží vůle. Když pozorujeme tuto úroveň, jsme ze začátku trochu zmateni, protože na páté úrovni vypadá všechno obráceně -jako „blueprint” (modrotisková kopie) nebo negativ fotografie. Co normálně vnímáme jako prázdný prostor, je zde vyplněno kobaltově modrým světlem, a co vnímáme jako pevné předměty, se zdá být složeno z jasných průhledných energetických linek. Jak jsme již dříve uvedli, tvoří tato úroveň předlohovou formu pro první úroveň pole a pro každou modrou linku světla z první úrovně je v ní vytvořena odpovídající prázdná štěrbina nebo rýha. Její prostor je prázdný – vyplněný nediferencovaným životem. Aby život mohl mít určité formy, je nutné vytvořit nejdříve tento prázdný prostor, kam by se mohly umístit.

Pátá úroveň obsahuje nejen formy lidského těla, ale i formy všeho ostatního života – obsahuje evoluční vzorec/model života, který se projevuje ve formě. Boží vůle je Božím záměrem manifestovaným do tvarů a forem.
Osobní prožitek této úrovně lze velmi těžko vysvětlit, protože v našem slovníku slova potřebná pro popis scházejí. Boží vůle existuje uvnitř nás a všude kolem. Je na nás, zda se s ní ztotožníme či ne. Boží vůle je modelem/vzorcem pro velký evoluční plán lidstva a vesmíru. Tato předloha je živoucí, pulzující a trvale rozvinutá. Má silnou, téměř neúprosnou vůli a záměr. Vnímám ji jako prožitek dokonalého řádu. Je to svět preciznosti a úroveň přesných tónů. Je to zároveň úroveň symbolů.

Pokud jste sladěni s Boží vůlí, bude vaše pátá úroveň silná, plná energie.

Její vzorec bude odpovídat univerzálnímu vzorci Boží vůle, kterou rovněž lze pomocí vyššího smyslového vnímání na této úrovni najít. Z ní pociťujete úžasnou sílu a sounáležitost se vším, co se kolem vás nachází, protože jste na svém místě a sladěni se svým záměrem a zároveň jste synchronizováni s každým místem a každým záměrem. Pokud bude váš vnitřní zrak na této úrovni otevřen, uvidíte, že ve skutečnosti jste spolutvůrci této živoucí, pulzující předlohy, která stanovuje řád světa. Vaše místo v univerzálním schématu je určeno a vytvořeno na hlubší úrovni uvnitř vás – na úrovni hara.

Jestliže je vaše pátá úroveň silná, patříte k lidem, kteří ctí a udržují ve svém životě pořádek. „Místo pro všechno a všechno na svém místě.― Váš dům je čistý, chodíte  všude včas, děláte dobře svou práci až do nejmenších detailů. Vaše vůle funguje velmi dobře. Je sladěna s Boží vůlí, ať už jste o něčem takovém slyšeli nebo ne. Rád pro vás znamená univerzální princip. Můžete být ve spojení s vyšším záměrem a vzorcem ve vašem životě.

Když ovšem s Boží vůlí nejste sladěni, bude model aurického pole na páté úrovni pole zdeformován.

S univerzálním vzorcem v souladu nebude a vy se také nebude cítit ve spojení se vším, co je okolo vás. Nebudete znát ani své místo v univerzálním schématu věcí ani svůj záměr. Myšlenka, že by něco takového mohlo existovat, vám bude cizí. Budete mít pocit, že místo pro vás určil někdo jiný. Když se na to díváte takto, vaše místo se vám líbit nebude a ani s ním nebudete spokojeni. Pravděpodobně budete mít strach z čisté vůle a preciznosti. Buď důležitost čistoty, pořádku a místa popřete, nebo se proti tomu postavíte. Jestliže pochybujete o vlastní ceně, mohli byste prožívat tuto úroveň jako neosobní a bez lásky, protože zde je nejdůležitější záměr, ne vaše pocity. Pokud máte o sobě negativní pocity, můžete se na této úrovni vidět jenom jako nějaké ozubené kolečko ve velkém stroji života. Všechny vyjmenované prožitky jsou právě následkem zdeformované a nesladěné páté vrstvy aurického pole.

Slabá pátá vrstva znamená nepořádnost. Nebudete se starat o to, aby vše včetně vás bylo úhledné a čisté. Zvládnout svou nepořádnost by mohlo být pro vás skutečně těžké. Pořádek se vám může jevit jako omezování vaší svobody. Můžete dokonce odsuzovat ty, kteří pořádek udržují, a tvrdit, že to blokuje jejich kreativitu. Pravděpodobně k Boží vůli a vyššímu záměru v životě nemáte vztah. Možná máte těžkosti s pochopením komplikovaných systémů a univerzálního modelu věcí.

Jestliže je vaše druhá a čtvrtá úroveň slabá a první, třetí a pátá silná, pak byste mohli lehce udolávat svou tvůrčí svobodu diktátorským prosazováním pořádku. V tom případě nastal čas věnovat více času svému emocionálnímu životu. Když však dovolíte svým negativním pocitům, aby odezněly, přenesete se přes odmítání univerzálního modelu světa a uvážíte možnost, že jste jeho spolutvůrcem. Tím uděláte první krok k nalezení svého místa a záměru v životě a všechno se můžete změnit. Začnete se jako součást vyššího Božího plánu cítit v bezpečí. Stanete se jasnou jiskrou uvnitř té úžasné, živoucí, pulzující sítě světla, kterou spoluvytváříte. Jestliže vyšší smyslové vnímání otevřete na této své úrovni, můžete vidět a pochopit Plán. Sama sebe v něm vnímáte jako jasné světlo, téměř jako prázdný prostor na kobaltově modrém podkladu.
Kontemplace a meditace na vyšší evoluční Plán velmi pomáhají sladit život s jeho záměrem a ulehčují další vývoj. Znamená to přijmout sama sebe, toho, kdo doopravdy jste, a nepodlehnout tomu, co se zdá být správné podle sociálních norem. Nejste bezvýznamné kolečko velkého stroje. Jste jedinečný zdroj kreativity a v celém vesmíru neexistuje žádný další, který by byl úplně stejný.

Šestá úroveň lidského energetického pole

Šestou úroveň pole tvoří překrásné proudy světla vyzařující na všechny strany, které se rozšiřují do vzdálenosti asi 75 cm od povrchu těla. Nalezneme zde všechny barvy v opalizujících tónech. Tato úroveň je nestrukturalizovaná a o velmi vysoké frekvenci.

Zdravá úroveň je jasná a nabitá. Paprsky energie proudí směrem od těla jako překrásné světlo. Čím je zářivější a více nabitá, tím více si uvědomujeme své vědomé prožtky Boží lásky v nás. Když se usadíme v této úrovni pocitů ze světa naší duše, má to velký vliv na zklidnění těla, což je potřebné pro léčení. Zažíváme spirituální lásku, radost a blaženost. Uklidnění hlučící mysli dosáhneme prostřednictvím meditace, hudby, zpěvu nebo monotónního recitování či snění. Naslouchejme svému nitru. Zde nalezneme prostor, ve kterém vnímáme společenství všech bytostí, sounáležitost různých spirituálních světů, stejně jako všeho lidstva, rostlin a zvířat – dětí naší Země. Jako bychom byli součástí světelného kruhu kolem hořící svíčky – jsme perleťově zářící světelné paprsky vycházející z centrálního Světla. Když je šestá úroveň slabá a nemá dost energie, pak spirituálních a inspirujících zážitků nebudete mít mnoho. Dokonce ani nemusíte chápat, o co se jedná, když o nich lidé mluví. Můžete mít neurčitý pocit, že Bůh „není zcela v pořádku” nebo že spiritualita vůbec neexistuje. Z toho pro vás vyplývá, že ti, kteří spirituální zážitky prožívají, asi žijí ve svých fantaziích, ve vlastním světě, který si vytvořili.

Pokud je tato úroveň nezdravá, je tmavá, tenká, nedostatečně nabitá a paprsky světla jsou „splihlé”. Je to obvykle následek nedostatečného spirituálního nasycení. Tento nedostatek může být zapříčiněn mnoha věcmi, například tím, že jste vyrostli v prostředí, které v sobě spiritualitu nezahrnovalo, a tak jste došli k závěru, že neexistuje. Nebo jste prožili trauma související s náboženstvím, které vyústilo v obecné odmítnutí náboženství i spirituality. Také jste mohli prožít trauma osobního charakteru, které rovněž vedlo k odmítnutí Boha a náboženství. V prvním případě je úroveň jenom nedostatečně nabitá a osoba vůbec netuší, že spirituální nasycení je zapotřebí. V těch ostatních případech je úroveň nejenže nedostatečně nabitá, ale je i od ostatních úrovní pole oddělená. Ten, kdo pracuje s vyšším smyslovým vnímáním, může zřetelně vidět mezi nimi mezeru. Také obvyklé komunikační kanály mezi úrovněmi jsou uzavřeny.

Jestliže je vaše šestá úroveň mnohem silnější než všechny ostatní, můžete využívat spirituálních zkušeností k tomu, abyste odmítali život ve fyzickém světě. Dětinsky začnete očekávat, že život se o vás postará sám, když žijete jenom ve „vyšších sférách”. Můžete se považovat za mimořádnou osobnost – máte přece spirituální prožitky – a můžete začít věřit, že jste něco lepšího než ostatní. Je to však pouze vaše obrana proti strachu z toho, že musíte žít ve fyzickém světě. Nevydrží dlouho a probuzení bývá tvrdé, dobře vám ovšem poslouží. Iluze se rozplynou a vy se vrátíte zpět do života. Pochopíte, že fyzický svět neexistuje mimo svět spirituální, ale nachází se v něm.

Klíčem k prožívání spirituálního světa je nabitá šestá vrstva pole.

Stačí jednoduchá meditace – posadit se potichu na pět aţ deset minut dvakrát denně a zaměřit pozornost třeba na růži nebo plamen svíčky či západ slunce. Můžeme také opakovat mantru (jeden či několik zvuků s pozitivní energií).

Sedmá úroveň lidského energetického pole

Když je sedmá úroveň lidského energetického pole zdravá je tvořena překrásnými extrémně pevnými jiskřivými zlatými linkami energie, které kmitají velmi vysokou frekvencí a rozšiřují se do vzdálenosti od 90 do 105 cm od povrchu těla. Má tvar zlatého vajíčka, které obklopuje a chrání všechno, co je uvnitř. Vnější obal vajíčka má – podobně jako vaječná skořápka – větší tloušťku a je pevnější. Sedmá úroveň slouží k udržení celého pole pohromadě a reguluje správný tok energie z celé aury do vnitřního prostoru. Zabraňuje únikům energie z pole stejně jako pronikání nezdravé energie dovnitř. Obsahuje zlatou mřížkovou strukturu fyzického těla. Při pozorování této úrovně jsem vždy znovu a znovu překvapená její obrovskou odolností a houževnatostí. Zlaté jehličky světla oplétají sítí a drží pohromadě všechno -buňky orgánů, naše tělo, skupiny lidí i celý svět.

Sedmá úroveň je úrovní Boží mysli.

Pokud je zdravá a povzneseme k ní své vědomí, prožíváme Boží mysl uvnitř sebe a vstupujeme do světa univerzálního pole Boží mysli. Odtud přichází poznání, že jsme součástí velkého vzorce života. Pochopení této vesmírné pravdy nám dává pocit bezpečí. Zde poznáváme dokonalost v naší nedokonalosti, Boží sílu v naší slabosti. Pomocí vyššího smyslového vnímání můžeme vidět na této úrovni uspořádání zlaté sítě pravdy ve vesmíru. Tady se budeme učit komunikovat jejím prostřednictvím a vyměňovat si navzájem myšlenky. Není daleko chvíle, kdy se používání vyššího smyslového vnímání bude jevit jako něco naprosto obvyklého. Už teď získáváme od univerzální mysli informace, které jdou nad rozsah toho, co lze obvykle vnímat našimi „normálními” smysly.

Silná, zdravá a nabitá sedmá vrstva vám přinese schopnost jasného pochopení širších konceptů naší existence, světa a jeho podstaty. Dokážete formulovat nové myšlenky a pochopíte, jak zapadají do univerzálního modelu idejí. Porozumíte Bohu a poznáte, kde je vaše místo. Můžete se stát teologem, vědcem nebo vynálezcem. Vaše schopnost jasného, integrovaného myšlení vás moţná přivede k učitelské profesi.

Pokud sedmá úroveň není rozvinuta, asi tvůrčími myšlenkami oplývat nebudete a nebudete vnímat ani vyšší model života. Jelikož nebudete mít ani tušení, že něco takového existuje, nebudete vědět, jak do něj zapadáte vy. Vesmír se vám potom může jevit jako chaotický prostor postavený na náhodě, kde žádné vzájemné souvislosti neexistují.

Jestliže není tato úroveň našeho pole zdravá, zlaté linky jsou nevýrazné a slabé, nedrží formu a v některých místech jsou tenčí. Obal může být dokonce někde roztržený, takže dochází k úniku energie ze systému. V tomto případě chybí zkušenost s Boží myslí a spojení s pravdou, která je uložena v univerzálním myšlenkovém poli. Není možné porozumět konceptu dokonalosti v nedokonalosti. Je těžké smiřovat se s vlastními nedostatky. Může to vést i k jejich odmítání, snaze být absolutně perfektní, což je v lidském světě nemožné. Za těchto okolností nebudeme mít přístup k univerzálnímu Božímu myšlenkovému poli – naše myšlení bude izolované a nepříliš tvořivé.

Pokud je sedmá úroveň mnohem silnější než všechny ostatní, nebude se možná dařit uvádět tvůrčí teorie do praxe. Nejlepší způsob, jak sedmou úroveň pole posílit, je bez ustání hledat ve svém životě vyšší pravdu a žít podle ní.

Nejúčinnější meditací pro tuto úroveň je opakovat mantru „Jsem v klidu a vím, že jsem Bůh”.

Opakování mantry přináší do sedmé vrstvy energii a nakonec vám daruje poznání, že vy jste Boží mysl, že vy jste Bůh. Realizovat tvůrčí myšlenky ve fyzickém plánu vyžaduje dobré fungování všech těl. Platí to také o zdraví. Pokud chcete být zdraví a žít plným životem, pak je nezbytné všechna aurická těla a tudíž všechny oblasti lidské zkušenosti čistit, nabíjet a udržovat v rovnováze. To znamená, že jakýkoliv proces léčení se musí zaměřit právě tímto směrem.

Tak ako ste na tom???

Z knihy Zjavenie svetla

4 replies on “Sedem úrovní ľudského tela…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.